Taisyklės ir privatumo politika

TRANSPORTO PASLAUGŲ VALDYMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS    

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 liepos 1 d.    

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios taisyklės aprašo UAB „Gorampa“ administruojamos transporto paslaugų valdymo sistemos GoRamp naudojimo sąlygas.
 2. Žemiau nurodytos didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:
 3. Taisyklės – šios taisyklės su visais jų papildymais ir pakeitimais.
 4. GoRampa - UAB „Gorampa“, juridinio asmens kodas 304436133, adresas Švitrigailos g. 8-507, Vilnius, Lietuva.
 5. GoRamp sistema – GoRampa administruojama transporto paslaugų valdymo sistema GoRamp, teikiama Klientams kaip paslauga, debesijos pagrindu.
 6. Svetainė - interneto svetainė pasiekiama adresu www.goramp.eu.
 7. Klientas – organizacija, kuri naudojasi GoRamp sistema bei sudaro ir organizuoja sandorius vežimo rinkoje naudodamasi GoRamp sistema. Klientai GoRamp sistemoje yra skirstomi į Krovinio siuntėjus ir Transporto partnerius:
 8. Krovinio siuntėjai – organizacijos, teikiančios GoRamp sistemoje savo pasiūlymus vežėjams ir organizuojančios krovinių gabenimą;
 9. Transporto partneriai – organizacijos, priimančios Krovinių siuntėjų pasiūlymus GoRamp sistemoje ir vykdančios krovinių gabenimą už GoRamp sistemos ribų.
 10. Naudotojas – kiekvienas GoRamp sistema besinaudojantis asmuo, kuris veikia Kliento vardu bei vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis teikia pasiūlymus, organizuoja krovinių gabenimą, priima pasiūlymus ir juos įgyvendina.
 11. Paslaugos - apima visus ir bet kokius Naudotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje prisijungęs prie GoRamp sistemos, įskaitant, bet neapsiribojant, pasiūlymų teikimą, krovinių gabenimo organizavimą, pasiūlymų pervežti krovinius priėmimą ir įgyvendinimą, informacijos skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, užsakymų, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, žinučių rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą ir panašiai.
 12. Mokamos paslaugos – paslaugos, už kurias Klientas turi atsiskaityti.
 13. Pasiūlymas – informacija apie ketinamus vežti krovinius. Pasiūlymai GoRamp sistemoje gali būti dviejų rūšių:
 14. Uždaras pasiūlymas – pasiūlymas, teikiamas bei matomas tik tiems Transporto partneriams ar jų grupėms, kuriuos pasirenka Krovinio siuntėjas;
 15. Atviras pasiūlymas – pasiūlymas, kuris yra matomas visiems GoRamp sistemos Naudotojams.
 16. Taisyklių privalo laikytis kiekvienas GoRamp sistema besinaudojantis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra registruotas Naudotojas ar naudojasi GoRamp sistema neprisiregistravęs, naudojasi ja kaip Kliento atstovas, turintis administratoriaus teises, ar kaip Kliento paskyrai priskirtas darbuotojas, nepriklausomai nuo naudojamų GoRamp sistemos modulių, taip pat nepriklausomai nuo to, ar GoRamp sistema Klientas naudojasi atlygintinai ar neatlygintinai. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Naudotojas, kaip Kliento atstovas, pareiškia ir garantuoja, kad jis / ji turi teisę, įgaliojimus ir galimybes Kliento vardu sutikti su šiomis Taisyklėmis. Toliau, kur tinka pagal kontekstą bei logiką, nuoroda į „Naudotoją“ apims tiek Klientą, tiek jo vardu veikiantį(čius) Naudotoją(us).
 17. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento, Naudotojo ir GoRampa reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje, tarp Naudotojo (jo atstovaujamos organizacijos) ir GoRampa sudarytų sutarčių nuostatos.
 18. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokia nuostata bus atskirta nuo likusių Taisyklių, kurios toliau galios ir bus vykdomos tiek, kiek tai leidžia teisės aktai.
 19. Naudojimasis GoRamp sistema šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Naudotojui prisijungus prie GoRamp sistemos naudojantis interneto ryšiu.
 20. Dalis GoRamp sistemos Paslaugų Naudotojui yra teikiamos už atlygį (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamos paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Kliento ir GoRampa sudarytose sutartyse, taip pat dalis Mokamų paslaugų gali būti nurodytos Svetainėje, joje skelbiamuose kainoraščiuose ir/ar informaciniuose pranešimuose, rodomuose užsakant Mokamą paslaugą. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas paslaugas, o nuoroda į „Mokamas paslaugas“ apims tik tas Paslaugas už kurias Naudotojas moka nustatytą mokestį.
 21. Naudodamasis GoRamp sistema, Svetaine ir/ ar Paslaugomis Naudotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Naudotojas nesutinka su Taisyklių sąlygomis ar jų nesupranta, jis negali naudotis GoRampa teikiamomis Paslaugomis.

BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS  

 1. GoRamp sistema Naudotojams suteikia virtualią erdvę, t.y. erdvę, kurioje jie gali bendrauti tarpusavyje, keistis reikalinga informacija (duomenimis), aptarti visas būtinas krovinių gabenimo sąlygas, įskaitant kainą, ir stebėti elektroninius užsakymus, jų vykdymą. Siekdama užtikrinti sklandų Naudotojų naudojimąsi GoRamp sistemos Paslaugomis, GoRampa atsisako Svetainėje skelbti bet kokio tipo reklaminius skelbimus.
 2. Krovinio siuntėjai GoRamp sistemoje registruojasi laisvai. Transporto partnerius prisijungti prie GoRamp sistemos pakviečia konkretus Krovinio siuntėjas.
 3. Informaciją, kurią Krovinio siuntėjai ir Transporto partneriai mato bei gali dalintis naudodamiesi GoRamp sistema, skiriasi. Krovinio siuntėjai pasirenka Transporto partnerius, su kuriais jie nori bendradarbiauti naudodamiesi GoRamp, tuo tarpu Transporto partneriai turi patvirtinti ryšį su Krovinio siuntėjais. Tokio ryšio patvirtinimo atskiroms Paslaugoms, pvz., atsakyti į Atvirų pasiūlymų užklausas, gali ir nereikėti.
 4. Kiekvienas Krovinio siuntėjas bei Transporto partneris gali keisti roles bei jungtis prie GoRamp skirtingais vaidmenimis, t.y. tiek kaip Krovinio siuntėjas, tiek kaip Transporto partneris, su sąlyga, kad yra laikomasi konkrečiai rolei priskirtų įsipareigojimų.
 5. Tam, kad Naudotojas galėtų naudotis GoRamp sistema bei Paslaugomis, Naudotojas, sekdamas pateiktas instrukcijas, registruojasi Svetainėje bei sukuria Kliento, kuriam jis atstovauja, paskyrą. Vienam Klientui suteikiama viena paskyra, kurioje Klientą atstovaujantis Naudotojas, veikiantis kaip paskyros administratorius, gali suteikti teisę kurti Naudotojo paskyras kitiems Kliento darbuotojams ar atstovams. Tokių paskyrų skaičius nėra ribojamas, tačiau Naudotojas, veikiantis administratoriaus teisėmis, gali riboti kitų Naudotojų prieigas prie atstovaujamo Kliento GoRamp sistemos paskyroje saugomų/prieinamų duomenų. Dalis GoRamp sistemos Paslaugų, pvz., galimybė matyti Krovinio siuntėjų Kiemo Valdymo Sistemoje skelbiamą informaciją, gali būti prieinama ir neregistruotiems Klientams bei Naudotojams.
 6. Kiekvienas Naudotojas atsako už tinkamą paskyros naudojimą, suteiktų prisijungimo duomenų saugojimą bei turi nedelsdamas pranešti GoRampa, jei prie jo paties ar prie jo Kliento paskyros priskirtų kitų Naudotojų prisijungimo duomenys dingo, arba jais piktnaudžiaujama. Naudotojo prašymu GoRampa turi nedelsdama uždrausti prisijungimą. Toks prašymas GoRampa turi būti pateiktas raštu.
 7. Naudotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, GoRampa turi teisę nedelsiant ir nepranešus Naudotojui taikyti visas ar bet kurias iš šių poveikio priemonių: (i) neregistruoti Naudotojo Svetainėje; (ii) panaikinti Naudotojo registraciją; (iii) apriboti ar sustabdyti Naudotojui visų ar dalies Paslaugų teikimą; (iv) panaikinti bet kokius Naudotojo duomenis, kuriuos tvarko GoRampa.
 8. GoRampa, suteikdama prieigą bei galimybę naudotis GoRamp sistema, veikia tik kaip techninio sprendimo administratorius ir nesikiša į GoRamp sistemos Klientų tarpusavio santykius. Sandorius GoRamp sistemoje su kitais prie GoRamp sistemos prisijungusiais bei Paslaugomis besinaudojančiais asmenimis Klientai sudaro savarankiškai, savo vardu, savo sąskaita ir savo rizika, nedalyvaujant ir nekontroliuojant GoRampa. Bet kokie prie GoRamp sistemos prisijungusių bei Paslaugomis besinaudojančių Klientų sandoriai sudaromi vien Klientų finansine rizika, ir GoRampa jokiu atveju neatsako už jokius tokius sandorius. Klientas taip pat yra visiškai ir pilnai atsakingas už visus sandorius, sudarytus naudojantis GoRamp sistema prisijungus prie Kliento bei jam priskirtų Naudotojų paskyrų, net jei tokie sandoriai sudaromi neteisėtai pasinaudojant prisijungimo duomenimis.
 9. GoRampa neatsako už Krovinio siuntėjų ar Transporto partnerių teikiamų paslaugų kokybę, taip pat jų pateikiamų duomenų tikslumą. GoRampa neatstovauja nei vienos iš GoRamp sistemoje sudaromų sandorių šalių.
 10. GoRamp sistemos techninės specifikacijos ir funkcionalumai, galimos Paslaugos, Mokamų paslaugų kainos yra nurodytos Svetainėje. Naudotojas turi teisę laisvai bet kuriuo metu keisti savo pasirinkimus dėl naudojamų Paslaugų apimties.
 11. GoRamp sistemos Naudotojai patys sprendžia dėl į GoRamp sistemą keliamų duomenų ir informacijos kiekio ir apimties, taip pat savarankiškai pasirenka, kiek informacijos bus prieinama ir pateikiama kitiems GoRamp sistemos Naudotojams ar tretiesiems asmenims.

MOKAMOS PASLAUGOS IR JŲ APMOKĖJIMAS  

 1. Registracija bei paskyros sukūrimas Svetainėje Klientams yra nemokami.
 2. Klientai, kurie GoRamp sistema naudojasi tik kaip Transporto partneriai, GoRamp sistema naudojasi nemokamai, išskyrus kai jie siekia dalyvauti Atviruose pasiūlymuose.
 3. Atvirų pasiūlymų dalyviai atsiskaito tik tuo atveju, jei jie laimi pasiūlymą. Tokiu atveju pasiūlymą laimėjęs Transporto partneris moka GoRampa atlyginimą, kurio dydis yra 1,5 % nuo pervežimo kainos (bet nemažiau nei 1 EUR ir ne daugiau nei 10 EUR). Atsiskaitoma kas mėnesį pagal GoRampa pateiktą sąskaitą už per praėjusį mėnesį laimėtus pasiūlymus, sąskaitoje nurodytą sumą apmokant ne vėliau nei per 10 (dešimt) dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.
 4. Klientai, kurie GoRamp sistema naudojasi kaip Krovinio siuntėjai, už Mokamas paslaugas su GoRampa atsiskaito pagal Kliento bei GoRampa sudarytų sutarčių sąlygas, mokėdami sutarto dydžio abonentinį mokestį. Abonentinis mokestis mokamas į priekį pagal Kliento bei GoRampa sutartą mokėjimo planą vadovaujantis pateikta sąskaita.
 5. Sąskaitos GoRamp sistemos Klientams siunčiamos registruojantis Svetainėje nurodytu el. paštu. Popierinės sąskaitos nėra ruošiamos. Mokėjimus klientai atlieka pavedimu arba naudodamiesi GoRampa pasiūlyta mokėjimo sistema.
 6. GoRampa turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas paslaugas, mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką.
 7. Klientui vėluojant atsiskaityti už Mokamas paslaugas, jis moka 0,05 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. GoRampa taip pat turi teisę stabdyti tokios Naudotojo galimybę naudotis GoRamp sistema.
 8. Jei Mokamų paslaugų teikimas apribotas ar sustabdytas dėl to, kad Naudotojas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, užmokestis už Mokamas paslaugas, kurios nebuvo panaudotos, negrąžinamas, bei Naudotojui negrąžinamas ir nekompensuojamas Mokamų paslaugų pratęsimu.

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  

 1. Šalys aiškiai susitaria, kad visos intelektinės nuosavybės teisės į GoRamp sistemos programinę įrangą, bei visus jos atnaujinimus, pakeitimus, patobulinimus, papildymus, taisymus ir naujas versijas priklauso GoRampa ir šios teisės Naudotojui nėra perleidžiamos ar suteikiamos.
 2. Šalys susitaria, kad visos teisės į GoRamp sistemos programinės įrangos patobulinimus, sukurtus Naudotojui naudojantis Paslaugomis (pvz., GoRamp programinės įrangos ar Paslaugų pakeitimai pagal Naudotojo siūlymus ar pastabas), priklauso GoRampa.
 3. Naudotojas neturi teisės daryti jokių pakeitimų, modifikavimų GoRamp sistemos programinės įrangos programiniame kode ar kituose komponentuose, taikyti atgręžtinės inžinerijos (angl. reverse engineering) ar atlikti kokių nors kitų veiksmų, kurie galėtų turėti įtakos GoRamp sistemos programinės įrangos veikimui ar integralumui. Naudotojas įsipareigoja nenaudoti naudojantis GoRamp sistema įgytų žinių tiesiogiai ar netiesiogiai kuriant sistemas, kurių veikimas ir funkcijos būtų analogiškos GoRamp sistemos programinės įrangos veikimui.
 4. Naudojimasis GoRamp sistema neleidžia Naudotojui tiesiogiai ar netiesiogiai registruoti jokių teisių į GoRamp sistemos programinę įrangą bet kurioje teritorijoje savo vardu arba Naudotojo naudai. Bet koks teisių į GoRamp sistemos programinę įrangą registravimas Naudotojo vardu arba jo naudai bus laikomas esminiu šių Taisyklių pažeidimu, o GoRampa turės teisę nedelsiant perregistruoti visas tokias teises savo / kito asmens vardu. Naudotojas tokiu atveju įsipareigoja pasirašyti visus dokumentus, būtinus tokiai teisei įgyvendinti ir kompensuoti visas susijusias išlaidas.
 5. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso GoRampa arba GoRampa teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško GoRampa sutikimo.
 6. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra GoRampa nuosavybė arba GoRampa juos teisėtai naudoja, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Svetainės Naudotojai.
 7. Kiekvieną kartą pateikdamas bet kokį turinį į GoRamp sistemą ar Svetainę Naudotojas patvirtina ir garantuoja GoRampa, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus ir / ar licencijas atlikti tuos veiksmus su turiniu, kuriuos Naudotojas atlieka, įskaitant teisę naudoti.

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS  

 1. Naudotojas įsipareigoja:
 2. GoRampa Svetainėje neskelbti, nesaugoti, nearchyvuoti informacijos, kuri yra šmeižiančio, žeminančio, grasinančio pobūdžio, atskleidžianti bet kokias GoRampa ar bet kurių trečiųjų asmenų komercines paslaptis, pažeidžianti intelektinės nuosavybės teises, taip pat kitos informacijos, kurią draudžia ar riboja įstatymai ar kiti teisės aktai;
 3. GoRampa Svetainėje neatlikti jokių veiksmų ir neskelbti jokios informacijos, kuriais gali būti naudojama nepageidaujamų elektroninio pašto laiškų (angl. spam), kompiuterių virusų, kenkėjiškų programų arba kitokios, kompiuterinei įrangai kenkiančios informacijos siuntimui, kuriais galima neigiamai paveikti kompiuterinius tinklus ar atskirus tinklo įrenginius, kuriais siekiama saugoti, naudoti ar platinti nelegalią programinę įrangą.
 4. GoRampa turi teisę:
 5. keisti Naudotojo naudojamos GoRamp sistemos programinės įrangos technines specifikacijas, funkcionalumus, jei Naudotojas naudoja daugiau resursų nei įprasta ar Naudotojo veiksmai kenkia kitiems GoRamp sistemos vartotojams, taip pat jei GoRamp sistemos programinės įrangos naudojimas neatitinka Taisyklių sąlygų. Tai, ar Naudotojo veiksmai kenkia kitiems GoRamp sistemos vartotojams, vienašaliu sprendimu nustato GoRampa.
 6. Laikinai iki 14 kalendorinių dienų sustabdyti Naudotojui suteiktą prieigą prie GoRamp sistemos, jei Naudotojas naudoja daugiau resursų nei įprasta, Naudotojo veiksmai kenkia kitiems GoRamp sistemos vartotojams ar GoRamp sistemos programinės įrangos naudojimas neatitinka Taisyklių sąlygų.
 7. GoRamp sistemos programinės įrangos atnaujinimai, tobulinimo darbai atliekami GoRampa nuožiūra, manant kad tai yra reikalinga, taip pat ir GoRampa pasirinktu metu. Jie atliekami centralizuotai visų GoRamp sistemos naudotojų atžvilgiu, todėl reikalauti, kad konkretaus Naudotojo atžvilgiu GoRampa programinė įranga nebūtų atnaujinama, nėra galimybės.
 8. Atskiru Šalių sutarimu gali būti atliekami GoRamp sistemos programinės įrangos konfigūracijos, pritaikymo specifiniams Naudotojo poreikiams darbai, kurie apmokami atskirai už šalių suderintą kainą.

GoRamp SISTEMOS VEIKIMAS  

 1. GoRampa siekia, kad GoRamp sistema būtų pasiekiama 99 proc. laiko, nepaisant to, Naudotojas supranta ir patvirtina, kad GoRamp sistemos paslaugos yra teikiamos „tokios, kokios yra“, ir GoRampa neteikia jokių garantijų dėl GoRamp sistemos kokybės, nepertraukiamo veikimo, trikdžių ar klaidų nebuvimo. GoRampa neatsako už:
 2. GoRamp laikiną ir/ar pastovų neveikimą, ir/ar netinkamą veikimą, laikiną nepasiekiamumą, jei tai įvyko dėl objektyvių priežasčių;
 3. Naudotojo duomenų praradimą ar sugadinimą, jei tai įvyko nesant GoRampa kaltės ar didelio neatsargumo;
 4. Naudotojo naudojantis GoRamp sistema į GoRampa serverį perkeltos informacijos ir duomenų saugojimą, nutraukus naudojimąsi GoRamp sistema.

ASMENS DUOMENYS  

 1. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Kliento valdomų asmens duomenų tvarkymas, kuris yra reikalingas GoRamp sistemos naudojimo tikslais, nepažeis duomenų subjektų ar kitų trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Atitinkamai, Klientui tenka visa su tuo susijusi rizika.
 2. Šalys susitaria, kad Šalių teisės ir pareigos GoRampa tvarkant Naudotojų duomenis yra aptartos Privatumo politikoje, skelbiamoje Svetainėje. Svetainėje taip pat skelbiamas Duomenų tvarkymo susitarimas tiems atvejams, kai GoRampa veikia kaip Kliento valdomų asmens duomenų tvarkytojas. Atskiras asmens duomenų tvarkymo susitarimas tarp Šalių nėra sudaromas.

APSIKEITIMAS INFORMACIJA  

 1. GoRampa visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Kliento registracijos anketoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu arba kitokiu būdu, kuriuo Klientas bei jam priskirti Naudotojai gali būti pasiekiami.
 2. Visa Klientui siunčiama informacija laikoma gauta, praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento. Jei informacija yra teikiama paštu, ji laikoma gauta nuo siuntos įteikimo Klientui dienos, jei pasirinktas informacijos perdavimas su įteikimu arba per 5 darbo dienas nuo laiško išsiuntimo dienos, jei pasirinktas informacijos perdavimas be įteikimo.
 3. Naudotojai visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja GoRampa kontaktais:  el. paštu help@goramp.eu, tel. +37062188875.
 4. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Klientui ir/ar Naudotojui, kopijos buvimas GoRampa serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje) yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos išsiuntimą.

TAISYKLIŲ KEITIMAS  

 1. Kadangi GoRamp sistema nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi sistema, GoRampa turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.
 2. GoRampa praneš Naudotojui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.
 3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.
 4. Toliau naudodamasis GoRamp sistema ar Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Naudotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.
 5. Iki Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Visi tarp GoRampa ir Klientų kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, per 30 dienų nuo derybų inicijavimo, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose, teismingumą nustatant pagal GoRampa buveinės vietą.
 3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Naudotojas Kliento vardu patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir GoRampa laiką.

PRIVATUMO POLITIKA  

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 balandžio 1 d.  

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.
 3. Tvarkydami Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.
 4. Privatumo politika taikoma kai Jūs lankotės mūsų administruojamos transporto paslaugų valdymo sistemos GoRamp svetainėje, pasiekiamoje adresu https://goramp.eu/ (toliau – Interneto svetainė), mūsų soc. tinklų paskyrose Facebook, LinkedIn ir Instagram socialiniuose tinkluose (toliau – Socialinės paskyros), peržiūrite mūsų pateiktą informaciją, užsakote mūsų siūlomas paslaugas, naudodamiesi užsakytomis paslaugomis talpinate informaciją, susipažįstate su informacija ar keičiatės informacija Interneto svetainėje, susisiekiate su mumis telefonu, el. komunikacijos kanalais, domitės mūsų pasiūlymais ar kreipiatės kitais klausimais.
 5. Interneto svetainėje gali būti nuorodų, kurios nukreipia į trečiųjų šalių interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras (pavyzdžiui, mūsų paslaugų naudotojų svetaines). Per tokias nuorodas pasiekiamoms svetainėms ar socialinių tinklų paskyroms, ši Privatumo politika joms nėra taikoma. Prieš pateikdami savo Asmens duomenis šiose svetainėse ar paskyrose, peržiūrėkite jų privatumo politikas.
 6. Jei užsakote paslaugas iš mūsų ir jomis naudojatės, lankotės mūsų Socialinėse paskyrose, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo politikos sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, taip pat kreiptis į mus dėl mūsų paslaugų pasiūlymų.
 7. Ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

KAS MES?  

 1. Mes esame UAB „Gorampa“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304436133, adresas Švitrigailos g. 8-507, Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė arba mes).
 2. Mes valdome Interneto svetainę ir Socialines paskyras ir  siūlydami bei teikdami paslaugas, vykdydami Bendrovės kasdienę veiklą ar teisės aktų reikalavimus, veikiame kaip Asmens duomenų valdytojas.
 3. Kai Asmens duomenys pateikiami naudojantis mūsų paslaugomis (pavyzdžiui, darbdavys užsakęs paslaugas iš mūsų pateikia darbuotojo Asmens duomenis darbdavio sukurtoje ir valdomoje paslaugų naudojimo paskyroje), mes veikiame kaip Asmens duomenų tvarkytojas. Tokiam Asmens duomenų tvarkymui taikomos Mūsų kaip Asmens duomenų tvarkytojo sąlygos, nustatytos asmens duomenų tvarkymo susitarime.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?  

 1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:
 2. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums, pavyzdžiui atliekate registraciją Interneto svetainėje,  užsakote mūsų paslaugas, susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu ir pan.;
 3. Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis mūsų paslaugomis bei Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui paslaugų naudojimo istorija, Jūsų IP adresas, apsilankymo Interneto puslapyje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.;
 4. Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, kai informaciją gauname iš viešų registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų, apie atliktus mokėjimus ir pan.;
 5. Kai Jūsų asmens duomenis, Jūsų sutikimu, mums pateikia kiti asmenys, įskaitant ir mūsų paslaugomis besinaudojančias bendroves, pavyzdžiui, kai tokios Bendrovės nurodo Jūsų kontaktus, nurodo Jus kaip įgaliotą asmenį ir pan.
 6. Asmens duomenis kaip duomenų valdytojai tvarkome, siekdami pasiūlyti bei suteikti paslaugas, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus, taip pat siekdami mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.
 7. Asmens duomenis mums teikiantis asmuo, tiek teikdamas savo Asmens duomenis, tiek Asmens duomenis apie kitus asmenis (pavyzdžiui, darbuotojus, atstovus), atsako už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už asmens, kurio duomenys teikiami, sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Mes galime paprašyti patvirtinti, kad asmuo turi teisę teikti mums Asmens duomenis  (pavyzdžiui, pildant paslaugų užsakymo ar registracijos formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime tokių duomenų teikėją.
 8. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi Asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo terminai

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Paslaugų teikimas, naudojimasis registruoto vartotojo paskyra ir vartotojo identifikacija

Vardas, pavardė, vartotojo vardas, el. paštas, slaptažodis, tel. Nr., darbovietės adresas, darbovietė, pareigos, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, paslaugų ir paskyros naudojimo istorija, su paslaugomis ir paskyra susietas turinys bei pranešimai, kitų vartotojų turinys

Naudojimosi paskyra laikotarpiu ir 5 metus nuo paskutinio prisijungim[AB|TJ1] o prie paskyros, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu)

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Paslaugų kokybės administravimas ir sukčiavimo prevencija

Vardas, pavardė, vartotojo vardas, el. paštas, slaptažodis, tel. Nr., darbovietės adresas, darbovietė, pareigos, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, paslaugų ir paskyros naudojimo istorija, su paslaugomis ir paskyra susietas turinys bei pranešimai, informacija, reikalinga paslaugų kokybės klausimų sprendimui

Klausimo administravimo laikotarpiu ir 5 metus klausimo administravimo pabaigos ar paskutinio kontakto

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Konsultacijos dėl paslaugų, užklausų administravimas

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., darbovietė, pareigos, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, užklausos ir atsakymo į užklausą turinys

Klausimo administravimo laikotarpiu ir 5 metus klausimo administravimo pabaigos ar paskutinio kontakto, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu)

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Pranešimų apie paslaugas siuntimas

Vardas, pavardė, vartotojo vardas, el. paštas, tel. Nr., informacija apie užsakytas ir naudojamas paslaugas bei jų pokyčius

Klausimo administravimo laikotarpiu ir 1 metus klausimo administravimo pabaigos ar paskutinio kontakto, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu)

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Bendrovės veiklai reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, kitas vidaus administravimas

Vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas., pareigos, darbovietė, adresas, ryšys su juridiniu asmeniu, kai atstovaujamas juridinis asmuo, ind. veikl. paž. duomenys[AB|TJ2] , kiti bendradarbiavimui reikalingi duomenys

Paslaugų teikimo/ bendradarbiavimo laikotarpiu ir 5 metus nuo paslaugų teikimo/ bendradarbiavimo pabaigos, nebent vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle privalomas ilgesnis saugojimo terminas

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Finansinių operacijų atlikimas, buhalterinė apskaita, įsiskolinimų valdymas

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., pareigos, darbovietė, adresas, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, kai atstovaujamas juridinis asmuo, atsisk. sąsk. Nr., kredito įstaiga, mokėjimų informacija, skolų informacija, įmokų surinkimą administruojančios bendrovės perduoti duomenys ir patvirtinimai apie mokėjimus

Pagal reglamentuojančius teisės aktus, taip pat vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle

Kai duomenys nepatenka į aukščiau minėtą saugojimo sritį -  sutarties galiojimo/ šalių bendradarbiavimo laiką ir 10 metų po sutarties/ santykių pasibaigimo (paskutinio kontakto)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Kandidatų į siūlomą darbo vietą, įvertinimas ir atranka

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr. adresas, išsilavinimo bei veiklos duomenys, gyvenimo aprašymo turinys, kita kandidato atrankai/ įvertinimui reikalinga ar paties kandidato pateikta informacija

Atrankos laikotarpį ir 3 mėnesius pasibaigus atrankai, jei yra gautas kandidato sutikimas duomenis saugoti po atrankos

Kai duomenys gaunami ne konkrečiai atrankai – saugomis 3 mėnesius po jų gavimo dienos

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Interneto svetainė, Socialinės paskyros) valdymas, veikimo užtikrinimas, saugumo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas

IP adresas, slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys, naudojama naršyklė, prisijungimo data ir laikas, mobiliojo įrenginio modelis ir gamintojas, mobiliojo įrenginio operacinė sistema (iOS, Android), slaptažodžio naudojimo informacija

Socialinių paskyrų integracijos pagalba renkami duomenys

Interneto svetainės duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šios privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“

Interneto svetainės duomenys, kurie nepatenka į slapukų informaciją, saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo surinkimo dienos, nebent asmuo atšaukia savo sutikimą (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu

Socialinėse paskyrose informacija saugoma pagal šio tinklo savininko nustatytas sąlygas

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Naujienų siuntimas, apklausų vykdymas, tiesioginė rinkodara, paslaugų reklama

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., apklausos skelbime/ anketoje prašomi nurodyti duomenys

Duomenys tvarkomi 5 metus nuo sutikimo gavimo

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Ginčų ir pretenzijų sprendimas

Vardas, pavardė, darbovietės adresas, darbovietė pareigos, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, tel. Nr., el. paštas, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču/ pretenzija susijusi informacija/ dokumentai

Visą ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį ir 3 metus nuo neteisminio ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo pabaigos bei 10 metų po teisminio ginčo nagrinėjimo pabaigos

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis, kai šie tvarkomi jo sutikimo pagrindu.  

 1. Mes Socialinėse paskyrose talpiname informaciją apie save ir savo veiklą, taip pat jose galime organizuoti apklausas, dalintis skelbimais apie ieškomus darbuotojus. Socialinių paskyrų naudotojams be šios Privatumo politikos, taikoma ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo politika ir taisyklės. Kai susisiekiate su mumis Socialinėse paskyrose, mes galime matyti tam tikrą naudotojo paskyros informaciją, priklausomai nuo paskyros naudotojo pasirinktų socialinio tinklo privatumo nustatymų, pavyzdžiui profilio vardą, pavardę, atvaizdą, lytį, el. pašto adresą, vietovę, jei šią informaciją naudotojas padaro viešai prieinamą. Jeigu naudotojas skelbia informaciją bendraudamas su mumis Socialinėse paskyrose, priklausomai nuo jo pasirinktų privatumo nuostatų, skelbiama informacija gali būti paskelbta viešai (pavyzdžiui, parodoma mūsų konkrečioje Socialinėje paskyroje).
 2. Interneto svetainėje mes registruotiems paslaugų naudotojams, sudarome galimybę matyti paslaugų naudotojo paskyroje nurodytą informaciją, asmenų kontaktus, rašytini žinutes, bendrauti, teikti užsakymus, sekti paslaugų istoriją. Ši informacija neregistruotiems vartotojams nebus matoma. Taip pat ji nebus matoma, kai naudotojo paskyra yra neaktyvi (pavyzdžiui, naudotojui nepratęsus paslaugų sutarties su mumis).
 3. Kai kuriais atvejais mes Jūsų pateiktais kontaktais galime siųsti su mūsų paslaugų užsakymu ar suteikimu susijusias žinutes pavyzdžiui, informuoti apie paslaugų užsakymo patvirtinimą, besibaigiantį užsakytų paslaugų galiojimo terminą, paslaugų teikimo pokyčius. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų paslaugų teikimui ir jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.
 4. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?  

 1. Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
 2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:
 3. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
 4. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 5. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 6. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 7. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
 8. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
 9. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai.

KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?  

 1. Mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
 2. Interneto svetainėje ir/ ar Socialiniuose tinkluose paskelbtą informaciją gali peržiūrėti kiti paslaugų naudotojai ir/ar Socialinių paskyrų lankytojai. Iš paslaugų naudotojų reikalaujame, kad jie laikytųsi mūsų nustatytų paslaugų naudojimo taisyklių. Mes taip pat pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei to reikalaujama pagal įstatymą, ar jei to reikalauja teisėsaugos, baudžiamojo persekiojimo institucijos ar kitos institucijos, turinčios teisę duoti privalomus nurodymus dėl informacijos pateikimo.
 3. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:
 4. Mūsų partneriams ar konsultantams pavyzdžiui, auditoriams, advokatams, mokesčių, verslo konsultantams, investuotojams ir pan.
 5. Mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, papildomų paslaugų teikėjams, reklamos ir marketingo paslaugas teikiančioms bendrovėms, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms bendrovėms, IT programavimo paslaugas, debesų ir prieglobos paslaugas, IT saugumo, priežiūros ir technines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams ir pan. Iš duomenų tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus.
 6. Socialinių tinklų platformų operatoriams (kad galėtume skelbti Jūsų turinį Socialinių tinklų paskyrose):
 7. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Airija);
 8. LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys perduodami pagal ES standartines sutarčių sąlygas);
 9. Facebook Ireland Ltd. (Airija);
 10. Facebook, Inc. (JAV) (duomenys perduodami pagal ES standartines sutarčių sąlygas).
 11. Valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;
 12. Kitoms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, mokėjimų įstaigoms ir pan.;
 13. Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.
 14. Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome Europos Ekonominėje erdvėje, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už Europos Ekonominės erdvės ribų (toliau – EEE). Jūsų Asmens duomenys už EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:
 15. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams, užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;
 16. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą;
 17. Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba
 18. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribų.

KOKIAS TEISES JŪS TURITE?  

 1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:
 2. Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 3. Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 4. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 5. Reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 6. Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 7. Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;
 8. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai mes Asmens duomenis tvarkome teisėto Bendrovės ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 9. Atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara (pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti).
 10. Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, apklausų organizavimo tikslais, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. laišką adresu info@goramp.eu  ar kitu Jums teiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje).
 11. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 12. Dalį savo kaip duomenų subjekto teisių Jūs galite įgyvendinti patys pakeisdami naudotojo paskyros nustatymus bei joje talpinamą informaciją. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu info@goramp.eu. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.
 13. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.
 14. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

AR MES SIŲSIME JUMS NAUJIENAS?  

 1. Jūs galite duoti mums sutikimą, jei pageidaujate gauti mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas, veiklą bei pasiūlymus. Jūs taip pat galite duoti mums sutikimą padėti mums įvertinti mūsų paslaugų kokybę.
 2. Jums sutikus, Jūsų nurodytu elektroniniu paštu arba žinutėmis į Jūsų nurodytą telefono numerį, taip pat pranešimais Jūsų paskyroje Jums bus siunčiamos Jūsų pasirinktos naujienos. Gavę Jūsų sutikimą, mes elektroniniu paštu, žinute Jūsų paskyroje ar susisiekę Jūsų nurodytu telefono numeriu, galime teirautis apie mūsų teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę, taip pat pakviesti užpildyti kokybės vertinimo anketas.
 3. Pasistengsime nepiktnaudžiauti Jūsų mums suteikta teise dalintis naujienomis. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.
 4. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.
 5. Jums sutikus gauti naujienas ar pasidalinti nuomone apie mūsų teikiamų paslaugų kokybę, Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą, kaip numatyta Privatumo politikos 6.2. punkte, ar kartu su teikiama naujiena nurodytu būdu. Tuomet mes nedelsiant nutrauksime naujienų siuntimą Jūsų kontaktais.
 6. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.
 7. Siekiant rodyti Jums aktualesnę personalizuotą reklamą – mūsų reklamos partneriai naudoja įvairius mobiliuosius ir interneto (web) slapukus. Personalizuota reklama Jums bus rodoma tik Jūsų sutikimu, kuris galios visuose įrenginiuose (Android, iOS, web ir pan.). Reklamos personalizavimo slapukai naudojami siekiant išmatuoti grupę, aktyvuoti kontekstinę reklamą ir/ar tikslines kampanijas. Jums suteikus leidimą naudoti slapukus, bus generuojamas vartotojo profilis su pseudonimu, tačiau nebus įmanoma nustatyti asmens tapatybės. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių stebėjimo technologijų ir jų naudojimo. Šiems paslaugų teikėjams taikomi konfidencialumo susitarimai su mumis ir kiti teisiniai apribojimai. Trečiųjų šalių slapukus reglamentuoja trečiųjų šalių privatumo politika. Personalizuotų slapukų galite atsisakyti pakeisdami naršyklės nustatymus arba kitais būdais, kurie yra nurodyti Privatumo politikos 9 skyriuje.

KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?  

 1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.
 2. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų.

KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

 1. Slapukai yra mažos rinkmenos, išsaugomos Interneto svetainės lankytojų įrenginio naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome Jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.
 2. Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Interneto svetainės tinkamą veikimą, jos tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, siekdami personalizuoti Jums rodomą turinį, susieti Interneto svetainę su Socialinėmis paskyromis
 3. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html.
 4. Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Network Advertising“ išjungimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
 5. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.
 6. Mes naudojame šiuos „Google Inc“ produktus, kurie įrašo slapukus:
 7. „Google Analytics“ - analizuoja, kaip naudojatės Interneto svetaine, sudaro šia analize paremtas ataskaitas, padeda planuoti bei prognozuoti Interneto svetainės ir paslaugų veiklą. „Google Analytics“ surinkti duomenys, paprastai perduodami ir saugomi „Google Inc“ serveryje JAV. Interneto svetainėje esame įdiegę IP anonimiškumą, tad ES bei EEE  šalyse „Google Inc“ slėptų Jūsų IP adresą. Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir taip neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.  Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 8. „Google Adsense“ - leidžia įvertinti kaip Jūs naudojatės Interneto svetaine rodomų reklamų atžvilgiu ir teikti informacijos pagrindu parengtas ataskaitas. „Google Adsense“ surinkti duomenys, paprastai perduodami ir saugomi „Google“ serveryje JAV. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos, jūs galite adresu https://www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisti nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.
 9. „Google Remarketing” - leidžia pakartotinai parodyti reklamas „Google Inc“ partnerių tinklo svetainėse. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos, jūs galite adresu https://www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisti nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.
 10. Mūsų Interneto svetainėse naudojami slapukai yra nurodyti čia.

SUSISIEKITE SU MUMIS

 1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:

El. paštu: info@goramp.eu  

Adresu:Jakšto g. 9A, Vilnius, LT-01108, Lietuva.

Telefonu: +370621888875

 1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
 2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 1. Mes galime keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje, patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.
 2. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, užsakote paslaugas iš mūsų, talpinate skelbimus naudojatės mūsų Socialinėmis paskyromis, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS

Šis duomenų tvarkymo susitarimas (toliau – Susitarimas) reguliuoja asmens duomenų tvarkymą, kurį vykdo UAB „Gorampa“, juridinio asmens kodas 304436133, adresas Švitrigailos g. 8-507, Vilnius, Lietuva (toliau –GoRampa), veikianti kaip duomenų tvarkytojas, kliento (toliau – Klientas) veikiančio, kaip duomenų valdytojas, vardu. Klientas šiuo atveju reiškia tik verslo klientą, besinaudojantį GoRampa paslaugomis ir interneto svetaine https://goramp.eu/.

SĄVOKOS

 1. Susitarime naudojamos tokios sąvokos:

Asmens duomenys -

bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, adresą, asmens kodą, telefono numerį, buvimo vietos duomenis,  interneto identifikatorių, žinutės turinį arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinė tapatybės požymius.

Asmens duomenų tvarkymas -

bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) -

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

Klientas

juridinis asmuo, kuri (-is) naudojasi GoRampa paslaugomis pagal su GoRampa sudarytą Sutartį savo vidiniams poreikiams, susijusiems su verslu, profesija ar vykdoma veikla tenkinti.

Paslauga

pagal Sutartį Kliento užsakytos ir GoRampa per transporto paslaugų valdymo sistemą GoRamp teikiamos paslaugos.

Sutartis

Kliento ir GoRampa sudaryta sutartis, kurios pagrindu yra teikiamos šiame Susitarime nurodytos Paslaugos.

Duomenų subjektas

fizinis asmuo, kurio Asmens duomenys tvarkomi pagal šį Susitarimą.

Susitarime neapibrėžtos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR, kituose Asmens duomenų apsaugai skirtuose teisės aktuose, taip pat Sutartyje.

SUSITARIMO DALYKAS IR TIKSLAI

 1. Susitarimas nustato Kliento darbuotojų ir atstovų Asmens duomenų, kuriuos Klientas pateikia naudodamasis Paslaugomis ir kuriuos GoRampa vykdydama Sutartį ir teikdama Paslaugas Klientui tvarkymo sąlygas.
 2. Asmens duomenų, kuriuos GoRampa pagal šio Susitarimo sąlygas tvarko kaip Duomenų tvarkytojas, tvarkymo pobūdis, dalykas ir tikslas, taip pat informacija, susijusi su tvarkomų Asmens duomenų rūšimi bei Duomenų subjektų kategorijomis, yra nurodyti šio Susitarimo 1 priede.

GORAMPA ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. GoRampa Asmens duomenis tvarko pagal šį Susitarimą bei Kliento nurodymus ir tik tokia apimtimi kiek reikalinga Sutarčiai vykdyti bei Paslaugoms teikti.
 2. GoRampa nedelsiant informuoja Klientą apie aplinkybes, dėl kurių GoRampa negali vykdyti Asmens duomenų tvarkymo, įskaitant ir apie tuos atvejus, kai Kliento pateikti Asmens duomenys ar nurodymai galimai pažeidžia teisės aktus.
 3. GoRampa užtikrina, kad Asmens duomenis tvarkyti įgalioti asmenys būtų prisiėmę konfidencialumo įsipareigojimą arba jiems būtų taikoma atitinkama įstatymais nustatyta konfidencialumo prievolė. GoRampa neatskleis, neperduos ir nesudaryt sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Asmens duomenimis tam teisės neturintiems asmenims.
 4. GoRampa, gavusi Duomenų subjekto, priežiūros institucijos ar bet kurio kito asmens prašymą pateikti Susitarimo ir Sutarties pagrindu tvarkomus Asmens duomenis, tokį prašymą perduoda Klientui. GoRampa neteikia Asmens duomenų ar bet kurios kitos informacijos, susijusios su Asmens duomenų tvarkymu, be Kliento sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokią informaciją įpareigoja atskleisti teisės aktai. Tokiu atveju, GoRampa apie reikalavimą informuoja Klientą, nebent tokią informaciją teikti draudžia teisės aktai ar privalomas institucijos, davusios nurodymą teikti informaciją sprendimas.
 5. GoRampa nenaudoja Asmens duomenų kitais nei Sutarties ir šio Susitarimo vykdymo tikslais, imsis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam Asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui.
 6. GoRampa taiko tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, siekdamas apsaugoti Asmens duomenis pagal BDAR.
 7. GoRampa, atsižvelgiant į Kliento teikiamų Asmens duomenų pobūdį, jų pateikimo būdą, sudaro Klientui galimybes pasiekti, taisyti, ištrinti, apriboti ir perduoti Asmens duomenis, tvarkytus GoRampa.
 8. GoRampa, atsižvelgdama į Asmens duomenų tvarkymo pobūdį, jų pateikimo būdą, taikomas technines bei organizacines priemones, Kliento prašymu, padeda Klientui:
 9. Įvykdyti Kliento prievolę atsakyti į prašymus pasinaudoti Duomenų subjekto teisėmis, kiek tokios teisės yra taikomos atsižvelgiant į teikiamas Paslaugas ir Asmens duomenų tvarkymo sąlygas;
 10. Įvykdyti konkrečias prievoles Klientui taikomas pagal BDAR ar kitus Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, pavyzdžiui pranešti apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą, teikti informaciją atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą bei išankstines konsultacijas.
 11. Jei dėl Kliento pateikto nurodymo ar prašymo GoRampa atsiranda papildomų išlaidų, kurių apmokėjimas neaptartas Sutartyje, GoRampa nedelsiant apie tai informuoja Klientą ir sustabdo Asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą) iki šalys išspręs papildomų išlaidų klausimą.
 12. GoRampa, pastebėjus Asmens duomenų saugumo pažeidimus (veiksmus ar neveikimą, galinčius sukelti ar sukeliančius grėsmę asmens duomenų saugumui), nedelsiant apie tai raštu informuoja Klientą, pagal BDAR pateikdama informaciją, kuri Klientui yra būtina, kad jis galėtų įvykdyti jam numatytą pranešimo priežiūros institucijai ir duomenų subjektams pareigą.
 13. GoRampa, Kliento prašymu, pateikia informaciją, reikalingą įrodyti, kad laikomasi galiojančių Asmens duomenų tvarkymo prievolių, taip pat leidžia atlikti Klientui auditus ir patikrinimus bei bendradarbiauja juos atliekant.
 14. Klientas turi teisę kartą per metus, įprastomis darbo valandomis GoRampa patalpose ar kitoje GoRampa nurodytoje vietoje atlikti auditą tiek, kiek būtina patikrinti kaip GoRampa laikosi Susitarimu prisiimtų įsipareigojimų ir Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų. Apie planuojamą auditą Klientas privalo pranešti GoRampa iš anksto prieš protingą terminą, ne trumpesnį kaip 30 dienų, jeigu šalys nesusitaria kitaip. Bet kurį pagal šį Susitarimą atliktą auditą sudaro GoRampa parengtų, su Sutartimi susijusių ataskaitų, sertifikatų ir/ar išrašų nagrinėjimas. Auditas vykdomas pagal klausimus, konkrečiai susijusius su Klientu ir iš anksto suderintus su GoRampa. Atliekant nagrinėjimą laikomasi konfidencialumo nuostatų, panašių į nuostatas, nustatytas Sutartyse. Toks auditas turi nepertraukti GoRampa veiklos ir jį gali atlikti Kliento darbuotojai arba Kliento pavedimu veikiantis auditorius. GoRampa gali nesutikti su auditoriaus pasitelkimu, jei jis vykdo su GoRampa veikla konkuruojančią veiklą, taip pat, GoRampa pagrįsta nuomone, neužtikrins tinkamo audito informacijos konfidencialumo. Tiek Klientas, tiek jo pasitelktas auditorius, įsipareigoja laikytis GoRampa saugumo tvarkų bei konfidencialumo įsipareigojimo.
 15. GoRampa nesuteikia Klientui prieigos prie konfidencialios informacijos ir/ar trečiųjų asmenų Asmens duomenų bei duomenų, kuriuos GoRampa privalo saugoti paslaptyje, vadovaujantis teisės aktais, taip pat GoRampa sistemų ir/ar IT infrastruktūros, naudojamos teikti Paslaugas pagal Sutartį.
 16. GoRampa leidžia Klientui atlikti su Asmens duomenų tvarkymu susijusį patikrinimą, kurį pagal Asmens duomenų apsaugos teisės aktus įpareigoja atlikti priežiūros institucija. Patikrinimas gali būti atliekamas tik teisės aktų apibrėžta apimtimi ir bet kuriuo atveju privaloma užtikrinti patikrinimo metu gautos informacijos konfidencialumą, nebent teisės aktai imperatyviai įpareigoja tokią informaciją skelbti viešai. GoRampa gali prašyti Kliento atlyginti dėl tokio patikrinimo patirtas pagrįstas GoRampa išlaidas.
 17. Kai Asmens duomenų tvarkymas nėra būtinas GoRampa įsipareigojimams pagal Sutartį vykdymui (pavyzdžiui baigus teikti Kliento užsakytą Paslaugą) arba, kai pasibaigia Sutartis GoRampa privalo sunaikinti arba, šalių atskiru susitarimu, pateikti (grąžinti) Klientui visus Asmens duomenis, kuriuos GoRampa tvarkė Kliento pavedimu vykdydama Sutartį, ir ištrinti šių duomenų kopijas, jeigu Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nėra numatyta kitaip.

KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Klientas užtikrina, Asmens duomenys, kurie perduodami GoRampa Sutarties bei Susitarimo vykdymo metu, Kliento yra surinkti ir tvarkomi teisėtai, teisėtais tikslais ir pagrindais ir Klientas turi visus reikalingus sutikimus bei teisę perduoti Asmens duomenis GoRampa.
 2. GoRampa atskirai netikrina tokių duomenų perdavimo teisėtumo. Bet kuriam asmeniui nurodžius, kad GoRampa perduoti Asmens duomenys yra surinkti ar tvarkomi neteisėtai, GoRampa nedelsiant sustabdys tokių Asmens duomenų tvarkymą iki Klientas paneigs šias aplinkybes. Klientui tenka visos su tokiu paneigimu susijusios sąnaudos ir neigiami padariniai, įskaitant ir vėlavimą suteikti Paslaugas. GoRampa nebus atsakinga už tokius padarinius.
 3. Klientas įsipareigoja tinkamai informuoti Duomenų subjektus apie jų Asmens duomenų tvarkymą ir perdavimą GoRampa.
 4. Klientas užtikrina, kad šis Susitarimas ir teisėti Kliento nurodymai yra tinkamas pagrindas GoRampa tvarkyti Asmens duomenis pagal Sutartį, Susitarimą ir teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, reikalavimus.
 5. Klientas įsipareigoja laiku ir tinkamai pateikti reikiamus bei teisėtus nurodymus dėl Kliento pavedimu atliekamo Asmens duomenų tvarkymo. Visi nurodymai duodami raštu, įskaitant ir elektroniniu paštu ar Klientui užpildžius kreipimosi į GoRampa formas. Klientui pakeitus nurodymus, GoRampa gali prašyti Kliento apmokėti bet kokias pagrįstas GoRampa išlaidas, susijusias su tokių pakeitimų įgyvendinimu.
 6. Jei pagal Paslaugų sistemos nustatymus Klientas gali keisti, ištrinti, atnaujinti Asmens duomenis pats, jis privalo pasirūpinti tokių Asmens duomenų keitimu, ištrynimu ar atnaujinimu.
 7. Klientas įsipareigoja GoRampa prašymu nedelsiant pateikti visą reikiamą informaciją, dokumentus ir pagalbą, būtinus tam, kad GoRampa, tvarkydama Asmens duomenis Kliento pavedimu, galėtų tinkamai vykdyti visus Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus.

SUBTVARKYMAS

 1. Klientas šiomis sąlygomis suteikia GoRampa bendrąjį leidimą Asmens duomenų tvarkymui pasitelkti kitus asmenis– subtvarkytojus. GoRampa pasitelkiamų subtvarkytojų sąrašas pateikiamas GoRampa Privatumo politikoje, skyriuje „Kam ir kada perduodame Jūsų asmens duomenis“, kuriame aprašyti Gorampa pasitelkti duomenų tvarkytojai. Apie planuojamus subtvarkytoju pasikeitimus GoRampa informuos Klientą, paskelbdama bendrą informaciją ir atnaujindama sąrašą Privatumo politikoje, taip pat raštu, įskaitant ir elektroniniu paštu, prieš subtvarkytojui pradedant tvarkyti Asmens duomenis.
 2. GoRampa Kliento Asmens duomenų tvarkymui pasitelkiami subtvarkytojai raštu įsipareigoja vykdyti ne žemesnio lygio, nei nustatyta Susitarime Asmens duomenų tvarkymo prievoles ir įsipareigojimus.
 3. Jeigu Kliento pagrįstu vertinimu subtvarkytojas negali užtikrinti tinkamo Asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos, Klientas gali pareikšti savo prieštaravimus GoRampa. Tokiu atveju šalys tariasi dėl abiem priimtiniausio sprendimo bei tolesnių Sutarties vykdymo sąlygų. Derybų laikotarpiui GoRampa gali sustabdyti Asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą) ir tai nebus laikoma Sutarties ir/ ar Susitarimo pažeidimu. Šalims nepasiekus susitarimo per 30 dienų nuo Kliento pateikto rašytinio prieštaravimo, GoRampa gali sustabdyti Sutarties vykdymą bei nutraukti Kliento užsakytų Paslaugų teikimą toje dalyje, kiek tai susiję su Paslaugų teikimu, pasitelkiant subtvarkytoją. Tokiu atveju GoRampa nebus laikoma pažeidusi Sutartį ir/ ar Susitarimą. Jei Sutarties vykdymas ar Paslaugų teikimas dėl Kliento pareikšto prieštaravimo pasitelkti subtvarkytoją yra neįmanomas, GoRampa  įgyja teisę nutraukti Sutartį dėl svarbių priežasčių neatlygindama Kliento patirtų nuostolių.
 4. Jeigu subtvarkytojas nesilaiko Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, nustatytų Sutartimi, Susitarimu, Kliento nurodymais ir/ ar teisės aktais, GoRampa išlieka atsakinga prieš Klientą už subtvarkytojo veiksmus ar neveikimą.

DUOMENŲ PERDAVIMAS Į TREČIĄSIAS ŠALIS

 1. Asmens duomenys pagal Susitarimą ir Sutartį tvarkomi Europos Sąjungos (ES) valstybėje narėje arba Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje narėje. Asmens duomenų perdavimas į šalį, kuri nėra ES ar EEE valstybė narė, gali būti vykdomas, jei yra įvykdytos specialios sąlygos, nurodytos taikomuose Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose, BDAR V skyriuje.

ATSAKOMYBĖ

 1. Šalis, kaltais veiksmais padariusi žalą kitai šaliai, privalo atlyginti šiai jos patirtus tiesioginius nuostolius, kaip numatyta  ir Kliento sudarytoje Sutartyje. GoRampa atsakomybė visais atvejais ribojama 1 mėnesio Kliento už paslaugas mokėtina suma, išskyrus atvejus, kai atsakomybė negali būti ribojama pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus.
 2. Šalys susitaria, kad nė viena iš Šalių neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai Šaliai, pavyzdžiui,  už negautas pajamas, eksploatacinius nuostolius, pelno netekimą, prestižo praradimą už nesudarytus ar neįvykdytus sandorius su trečiosiomis šalimis ir kt. Asmens duomenų praradimas šalių sutarimu laikomas netiesioginiu nuostoliu.
 3. Nė viena iš Šalių neatlygina kitos Šalies ir/ar trečiųjų asmenų (Šalies klientų, darbuotojų, atstovų, partnerių konsultantų ir kt.) patirtos neturtinės žalos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.

TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

 1. Susitarimui taikoma ir jos aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
 2. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys dėl Susitarimo sprendžiami tarpusavio derybomis. Šalims nepasiekus susitarimo per 30 dienų nuo rašytinio pranešimo apie ginčytiną klausimą gavimo dienos, ginčai ir nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, pagal GoRampa buveinę, nebent teisės aktai imperatyviai nustatytų kitokias teismingumo sąlygas.

KITOS SĄLYGOS

 1. Susitarimas įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje https://goramp.eu/ dienos. Susitarimas tampa privalomas Klientui nuo Sutarties pasirašymo ir/ ar Paslaugų teikimo pradžios dienos, priklausomai, kuri aplinkybė įvyksta pirmiau. Susitarimas yra neatskiriama GoRampa ir Kliento sudarytos Sutarties dalis. Šis Susitarimas taikomas GoRampa ir Kliento sutartiniams santykiams kol galioja GoRampa ir Kliento sudaryta Sutartis ir/ ar teikiamos Paslaugos, kurių apimtyje GoRampa tvarko Asmens duomenis Kliento pavedimu.
 2. GoRampa, atsižvelgdama į Asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos teisės aktų pakeitimus bei esant kitoms svarbioms aplinkybėms, turi teisę keisti Susitarimą apie tai informuodama Klientą prieš 30 dienų iki naujos Susitarimo versijos įsigaliojimo dienos. Apie pakeitimus Klientai informuojami skelbiant informaciją viešai, interneto svetainėje, https://goramp.eu/ taip pat informuojant Klientus raštu, įskaitant ir elektroniniu paštu.
 3. GoRampa ir Klientų komunikacijai, įskaitant ir apsikeitimą įvairiais pranešimais galioja apsikeitimo informacija sąlygos, numatytos Sutartyje.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

Duomenų tvarkymo dalykas ir tikslas

GoRampa ir Kliento sudarytoje Sutartyje numatytų Paslaugų teikimas.

Tvarkomų asmens duomenų rūšys

Identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, telefonas, el. paštas, vartotojo vardas.

Paslaugų teikimo metu gauti duomenys: IP adresas, Kliento paslaugos naudotojo paskyroje saugoma su paslaugos teikimu susijusi informacija, pavyzdžiui, paslaugų naudojimo istorija, susirašinėjimas, užsakymai.

Duomenų subjektų kategorijos

Kliento darbuotojai ir atstovai.

Duomenų tvarkymo veikla

Paslaugų teikimas per transporto paslaugų valdymo sistemą GoRamp. Teikiant paslaugas GoRampa administruoja sistemą, kurios pagrindu teikiamos Paslaugos ir sprendžia su sistemos veikimu, tinkamu funkcionavimu susijusias užduotis.

Duomenų tvarkymo trukmė

Duomenys tvarkomi ne ilgiau nei galioja Sutartis, nebent siekiant įrodyti tinkamą Paslaugų suteikimą, tokius duomenis reikėtų tvarkyti ilgiau.  

Asmens duomenų gavimas

Asmens duomenys gaunami iš Kliento, taip pat surenkami Paslaugos teikimo metu.

Subtvarkytojų sąrašas

Pateikiamas GoRampa Privatumo politikoje, skyriuje „Kam ir kada perduodame Jūsų asmens duomenis“

Jurisdikcija

Lietuva

Duomenų tvarkytojų sąrašas:  

Pavadinimas

Paslaugų tipas

Šalis

Svetainė

Perdavimo sąlygos (kai perduodama už ES ribų)

Eureka.lt, MB (įm. reg. k. 304467100)

Buhalterinės, finansinės paslaugos

Lietuva

Pendo.io, Inc.

Įrankis įvairaus pobūdžio informacijai pateikti vartotojų prisijungimo prie GoRamp sistemos metu

JAV

Hotjar Ltd.

Įrankis vartotojų elgsenai GoRamp sistemoje analizuoti

hotjar.com

Amazon Web Services, Inc.

Hostingo, serverio paslaugų teikėjai

JAV

ES standartinės sutarčių sąlygos

© GoRamp 2021