Polityka prywatności

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA USŁUGAMI TRANSPORTOWYMI

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2021 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin opisuje warunki korzystania z systemu zarządzania usługami transportowymi GoRamp administrowanego przez spółkę UAB Gorampa.
 • Poniższe terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
 • "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego zmianami i modyfikacjami.
 • "GoRampa" oznacza firmę UAB Gorampa, kod podmiotu prawnego 304436133, adres Švitrigailos g. 8-507, Wilno, Litwa.
 • "System GoRamp" oznacza system zarządzania usługami transportowymi GoRamp administrowany przez firmę GoRampa, udostępniany Klientom jako usługa, działający w chmurze.
 • "Strona Internetowa" oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.goramp.eu.
 • "Klient" oznacza organizację korzystającą z systemu GoRamp oraz zawierającą i organizującą transakcje na rynku transportowym przy użyciu systemu GoRamp. Klienci w systemie GoRamp dzielą się na Wysyłających i Partnerów Transportowych:
 • "Wysyłający" to organizacje, które zgłaszają swoje oferty przewoźnikom w systemie GoRamp i organizują przewóz ładunków;
 • "Partnerzy Transportowi" oznaczają organizacje, które przyjmują oferty Wysyłających w systemie GoRamp i wykonują przewóz ładunków poza systemem GoRamp.
 • "Użytkownik" oznacza każdą osobę korzystającą z systemu GoRamp, która działa w imieniu Klienta i składa oferty, organizuje przewóz ładunków, przyjmuje oferty i realizuje je zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • "Usługi" oznaczają wszelkie działania Użytkownika, które można wykonać na Stronie Internetowej po zalogowaniu się do systemu GoRamp, w tym między innymi składanie ofert, organizację przewozu ładunków, przyjmowanie i realizację ofert przewozu ładunków, publikowanie informacji, czytanie opublikowanych informacji, sporządzanie zamówień, pytań, opinii i komentarzy, pisanie wiadomości, składanie, wysyłanie i odbieranie informacji i/lub danych dowolnego rodzaju i tym podobne działania.
 • "Usługi Płatne" to usługi, za które Klient musi zapłacić.
 • "Oferta" oznacza informację o towarach, które mają być przewiezione. W systemie GoRamp dostępne są dwa rodzaje ofert:
 • "Oferta Zamknięta" oznacza ofertę przedstawioną i widoczną tylko dla Partnerów Transportowych lub ich grup wybranych przez Wysyłającego;
 • "Oferta Otwarta" oznacza ofertę, która jest widoczna dla wszystkich Użytkowników systemu GoRamp.
 • Niniejszego Regulaminu musi przestrzegać każda osoba korzystająca z systemu GoRamp, niezależnie od tego, czy jest zarejestrowanym Użytkownikiem, czy korzysta z systemu GoRamp bez rejestracji, korzysta z niego jako przedstawiciel Klienta z uprawnieniami administratora, czy jako pracownik przypisany do konta Klienta, niezależnie od wykorzystywanych modułów systemu GoRamp; a także niezależnie od tego, czy system GoRamp jest wykorzystywany przez Klienta odpłatnie, czy nieodpłatnie. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik, jako przedstawiciel Klienta, oświadcza i gwarantuje, że ma prawo, upoważnienie i zdolność do zaakceptowania niniejszego Regulaminu w imieniu Klienta. W dalszej części niniejszego dokumentu, o ile pozwala na to kontekst i logika, odniesienie do "Użytkownika" będzie obejmowało zarówno Klienta, jak i Użytkownika/Użytkowników działających w jego imieniu.
 • Oprócz niniejszego Regulaminu do regulacji stosunków między Klientem, Użytkownikiem i firmą GoRampa mają zastosowanie przepisy prawa Republiki Litewskiej, specjalne warunki i zasady podane na Stronie Internetowej, postanowienia kontraktów zawartych między Użytkownikiem (reprezentowaną przez niego organizacją) a firmą GoRampa.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest sprzeczne z prawem lub z jakiegokolwiek powodu jest nieważne w całości lub w części, nie powoduje to nieważności pozostałych postanowień Regulaminu. Postanowienie to zostanie odseparowane od pozostałych punktów Regulaminu, które nadal będą obowiązywać i będą stosowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 • Korzystanie z systemu GoRamp w rozumieniu niniejszego Regulaminu obejmuje wykonywanie wszelkich czynności, gdy Użytkownik łączy się z systemem GoRamp za pomocą połączenia internetowego.
 • Część Usług systemu GoRamp jest świadczona Użytkownikowi za opłatą (dalej: "Usługi Płatne"). Usługi Płatne są opisane i określone w kontraktach zawartych pomiędzy Klientem a firmą GoRampa, jak również niektóre z Usług Płatnych mogą być określone na Stronie Internetowej, w publikowanych tam cennikach i/lub w komunikatach informacyjnych wyświetlanych przy zamawianiu Usługi Płatnej. W dalszej części niniejszego Regulaminu odniesienie do "Usług" będzie obejmowało wszystkie Usługi, w tym Usługi Płatne, a odniesienie do "Usług Płatnych" będzie dotyczyło tylko tych Usług, za które Użytkownik wnosi określoną opłatę.
 • Korzystając z systemu GoRamp, Strony Internetowej i/lub Usług, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jeśli Użytkownik nie akceptuje warunków Regulaminu lub ich nie rozumie, nie może korzystać z Usług świadczonych przez firmę GoRampa.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 • System GoRamp udostępnia Użytkownikom wirtualną przestrzeń, tj. przestrzeń, w której mogą oni komunikować się ze sobą, wymieniać niezbędne informacje (dane), omawiać wszystkie niezbędne warunki przewozu towarów, w tym cenę, oraz monitorować elektroniczne zamówienia i ich realizację. W celu zapewnienia Użytkownikom niezakłóconego korzystania z Usług Systemu GoRamp, GoRampa odmawia umieszczania na Stronie Internetowej reklam jakiegokolwiek rodzaju.
 • Wysyłający mogą swobodnie rejestrować się w systemie GoRamp. Partnerzy Transportowi są zapraszani do korzystania z systemu GoRamp przez określonego Wysyłającego.
 • Informacje, które Wysyłający i Partnerzy Transportowi widzą i mogą udostępniać za pomocą systemu GoRamp, są różne. Wysyłający wybierają Partnerów Transportowych, z którymi chcą współpracować przy pomocy systemu GoRamp, natomiast Partnerzy Transportowi muszą potwierdzić połączenie z Wysyłającymi. Takie potwierdzenie połączenia może nie być wymagane w przypadku poszczególnych Usług, takich jak odpowiadanie na Zapytania w ramach Oferty Otwartej.
 • Każdy Wysyłający i Partner Transportowy może zmieniać role i łączyć się z GoRamp w różnych rolach, tj. zarówno jako Wysyłający, jak i Partner Transportowy, pod warunkiem, że spełnione są obowiązki przypisane do danej roli.
 • W celu korzystania przez Użytkownika z systemu GoRamp i Usług, Użytkownik, postępując zgodnie z podanymi instrukcjami, powinien zarejestrować się na Stronie Internetowej i utworzyć konto Klienta, którego reprezentuje. Jednemu Klientowi udostępniane jest jedno konto, w którym Użytkownik reprezentujący Klienta, pełniący funkcję administratora konta, może nadać prawo do tworzenia kont Użytkowników innym pracownikom lub przedstawicielom Klienta. Liczba takich kont nie jest ograniczona, ale Użytkownik pełniący funkcję administratora może ograniczyć dostęp innych Użytkowników do danych przechowywanych/dostępnych na koncie reprezentowanego Klienta w systemie GoRamp. Niektóre z Usług systemu GoRamp, takie jak możliwość przeglądania informacji publikowanych w Systemie Zarządzania Placem Wysyłającego, mogą być również dostępne dla niezarejestrowanych Klientów i Użytkowników.
 • Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe korzystanie z konta, bezpieczne przechowywanie podanych danych do logowania oraz ma obowiązek niezwłocznie powiadomić GoRampa o utracie lub niewłaściwym wykorzystaniu danych do logowania przez innych Użytkowników przypisanych do jego własnego konta lub do konta jego Klienta. Na żądanie Użytkownika, GoRampa musi natychmiast odmówić logowania. Takie żądanie skierowane do GoRampa musi mieć formę pisemną.
 • Jeśli Użytkownik poda nieprawidłowe, niekompletne lub niedokładne dane, GoRampa ma prawo zastosować wszystkie lub niektóre z następujących sankcji natychmiast i bez powiadamiania Użytkownika: (i) niezarejestrowanie Użytkownika na Stronie Internetowej; (ii) anulowanie rejestracji Użytkownika; (iii) ograniczenie lub zawieszenie świadczenia wszystkich lub części Usług na rzecz Użytkownika; (iv) usunięcie wszelkich Danych Użytkownika przetwarzanych przez firmę GoRampa.
 • Zapewniając dostęp do systemu GoRamp i możliwość korzystania z niego, GoRampa działa wyłącznie jako administrator rozwiązań technicznych i nie ingeruje w stosunki między Klientami systemu GoRamp. Transakcje w systemie GoRamp z innymi osobami podłączonymi do systemu GoRamp i korzystającymi z Usług są zawierane przez Klientów niezależnie, we własnym imieniu, na własny koszt i na własne ryzyko, bez udziału i kontroli GoRamp. Wszelkie transakcje Klientów podłączonych do systemu GoRamp i korzystających z Usług są zawierane wyłącznie na własne ryzyko finansowe Klientów, a GoRampa w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za takie transakcje. Klient ponosi również pełną i całkowitą odpowiedzialność za wszelkie transakcje zawierane przy użyciu systemu GoRamp po zalogowaniu się do konta Klienta i przypisanych mu kont Użytkowników, nawet jeśli transakcje te zostały zawarte poprzez bezprawne wykorzystanie danych do logowania.
 • GoRampa nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Wysyłających lub Partnerów Transportowych, a także za dokładność podawanych przez nich danych. GoRampa nie reprezentuje żadnej ze stron transakcji zawieranych w systemie GoRamp.
 • Specyfikacje techniczne i funkcje, dostępne Usługi, ceny Płatnych Usług systemu GoRamp są podane na Stronie Internetowej. Użytkownik ma prawo do swobodnej zmiany w dowolnym momencie swoich opcji dotyczących zakresu Usług, z których korzysta.
 • Użytkownicy Systemu GoRamp sami decydują o ilości i zakresie danych i informacji zamieszczanych w Systemie GoRamp, jak również niezależnie decydują o tym, ile informacji będzie dostępnych i udostępnianych innym Użytkownikom Systemu GoRamp lub osobom trzecim.

PŁATNE USŁUGI I PŁATNOŚĆ ZA NIE

 • Rejestracja i założenie konta na Stronie Internetowej są dla Klientów nieodpłatne.
 • Klienci, którzy korzystają z systemu GoRamp wyłącznie jako Partnerzy Transportowi, korzystają z systemu GoRamp bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy chcą uczestniczyć w Otwartych Ofertach.
 • Uczestnicy Otwartych Ofert płacą tylko wtedy, gdy wygrają daną ofertę. W takim przypadku Partner Transportowy, który wygrał ofertę, uiszcza firmie GoRampa opłatę w wysokości 1,5% ceny transportu (nie mniej niż 1 EUR i nie więcej niż 10 EUR). Płatność dokonywana jest co miesiąc na podstawie faktury wystawionej przez GoRampa za oferty wygrane w poprzednim miesiącu, przy czym kwota podana na fakturze jest płatna nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania faktury.
 • Klienci korzystający z systemu GoRamp jako Wysyłający uiszczają na rzecz GoRampa opłaty za Usługi Płatne zgodnie z warunkami kontraktów zawartych pomiędzy Klientem a GoRampa, poprzez uiszczenie opłaty abonamentowej w uzgodnionej wysokości. Opłata abonamentowa jest uiszczana z góry, zgodnie z planem płatności uzgodnionym pomiędzy Klientem a firmą GoRampa, na podstawie przesłanej faktury.
 • Faktury są wysyłane do Klientów systemu GoRamp na adres e-mail podany podczas rejestracji na Stronie Internetowej. Nie sporządza się faktur papierowych. Płatności dokonywane są przez Klientów przelewem bankowym lub za pomocą systemu płatności oferowanego przez GoRampa.
 • GoRampa ma prawo do jednostronnej zmiany opłaty za jakiekolwiek Usługi Płatne, wysokości opłat oraz procedury płatności w dowolnym momencie.
 • Jeżeli Klient spóźni się z zapłatą za Usługi Płatne, zapłaci odsetki za zwłokę w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki. GoRampa ma również prawo do zawieszenia dostępu takiego Użytkownika do systemu GoRamp.
 • Jeżeli świadczenie Usług Płatnych zostanie ograniczone lub zawieszone z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, opłata za niewykorzystane Usługi Płatne nie zostanie zwrócona, a Użytkownik nie otrzyma zwrotu ani rekompensaty w formie przedłużenia świadczenia Usług Płatnych.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • Strony wyraźnie zgadzają się, że wszystkie prawa własności intelektualnej do oprogramowania systemu GoRamp, jak również wszystkie jego aktualizacje, zmiany, ulepszenia, uzupełnienia, poprawki i nowe wersje należą do firmy GoRampa i prawa te nie są przekazywane ani cedowane na Użytkownika.
 • Strony zgadzają się, że wszelkie prawa do ulepszeń oprogramowania systemu GoRamp stworzonych przez Użytkownika podczas korzystania z Usług (takich jak zmiany w oprogramowaniu GoRamp lub Usługach oparte na sugestiach lub komentarzach Użytkownika) należą do firmy GoRampa.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian, modyfikacji kodu oprogramowania lub innych składników oprogramowania systemu GoRamp, stosowania inżynierii wstecznej ani wykonywania jakichkolwiek innych czynności, które mogą mieć wpływ na działanie lub integralność oprogramowania systemu GoRamp. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał wiedzy zdobytej przy użyciu systemu GoRamp bezpośrednio lub pośrednio do tworzenia systemów, których działanie i funkcje są analogiczne do działania oprogramowania systemu GoRamp.
 • Korzystanie z systemu GoRamp nie uprawnia Użytkownika do rejestrowania, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek praw do oprogramowania systemu GoRamp na jakimkolwiek terytorium we własnym imieniu lub na rzecz Użytkownika. Każda rejestracja praw do oprogramowania systemu GoRamp w imieniu lub na rzecz Użytkownika będzie uznana za istotne naruszenie niniejszego Regulaminu, a GoRampa będzie miała prawo do natychmiastowej ponownej rejestracji wszystkich takich praw we własnym imieniu / w imieniu jakiejkolwiek innej osoby. W takim przypadku Użytkownik zobowiązuje się do podpisania wszystkich dokumentów niezbędnych do skorzystania z tego prawa oraz do zwrotu wszystkich związanych z tym kosztów.
 • Wszelkie prawa własności intelektualnej do Strony Internetowej i jej treści, w tym prawa autorskie, przemysłowe prawa własności intelektualnej, wiedza specjalistyczna, tajemnice handlowe i przemysłowe, należą do GoRampa lub GoRampa zgodnie z prawem korzysta z praw przyznanych jej przez osoby trzecie. Wszelkie prawa do Strony Internetowej i prac w niej zawartych są zastrzeżone. Żadna treść ani inne informacje zawarte na Stronie Internetowej nie mogą być powielane, udostępniane publicznie ani rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy GoRampa.
 • Wszystkie znaki towarowe wyświetlane na Stronie Internetowej są własnością firmy GoRampa lub są używane przez firmę GoRampa zgodnie z prawem, z wyjątkiem znaków towarowych zamieszczonych przez Użytkowników Strony Internetowej.
 • Przesyłając jakiekolwiek treści do systemu GoRamp lub na Stronę Internetową, Użytkownik potwierdza i zapewnia GoRampa, że posiada wszelkie prawa, zezwolenia, zgody i/lub licencje do wykonywania tych czynności z Treściami, które wykonuje Użytkownik, w tym prawo do ich używania.

OBOWIĄZKI I PRAWA STRON

 • Użytkownik zobowiązuje się:
 • Nie publikować, przechowywać, archiwizować na Stronie Internetowej GoRampa informacji, które mają charakter zniesławiający, poniżający, grożący, ujawniający jakiekolwiek tajemnice handlowe GoRampa lub stron trzecich, naruszający prawa własności intelektualnej lub innych informacji, które są zabronione lub ograniczone przez prawo lub inne akty prawne;
 • Nie wykonywać na Stronie Internetowej GoRampa żadnych działań i nie publikować żadnych informacji, które mogłyby być wykorzystane do wysyłania spamu, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania lub innych informacji, które mogłyby uszkodzić sieci komputerowe lub poszczególne urządzenia sieciowe, mających na celu ochronę, wykorzystanie lub dystrybucję nielegalnego oprogramowania.
 • GoRampa ma prawo:
 • Zmieniać specyfikacje techniczne i funkcjonalności oprogramowania systemu GoRamp używanego przez Użytkownika, jeśli Użytkownik zużywa więcej zasobów niż zwykle lub jeśli działania Użytkownika szkodzą innym użytkownikom systemu GoRamp, a także jeśli korzystanie z oprogramowania systemu GoRamp nie jest zgodne z warunkami Regulaminu. GoRampa jednostronnie określa, czy działania Użytkownika są szkodliwe dla innych użytkowników systemu GoRampa.
 • Zawiesić Użytkownikowi przyznany mu dostęp do systemu GoRamp na okres do 14 dni kalendarzowych, jeśli Użytkownik wykorzystuje więcej zasobów niż zwykle, działania Użytkownika szkodzą innym użytkownikom systemu GoRamp lub korzystanie z oprogramowania systemu GoRamp nie jest zgodne z warunkami Regulaminu.
 • Aktualizacje i uaktualnienia oprogramowania systemu GoRamp, jeśli zostaną uznane za konieczne, są przeprowadzane według uznania firmy GoRampa, jak również w czasie wybranym przez firmę GoRampa. Są one wykonywane centralnie dla wszystkich Użytkowników systemu GoRamp, dlatego nie ma możliwości zgłoszenia prośby o nieaktualizowanie oprogramowania firmy GoRampa dla konkretnego Użytkownika.
 • Na podstawie odrębnej umowy między Stronami może zostać przeprowadzona konfiguracja oprogramowania systemu GoRamp, dostosowana do specyficznych potrzeb Użytkownika, za którą Użytkownik ponosi odrębną opłatę w wysokości uzgodnionej przez Strony.

DZIAŁANIE SYSTEMU GoRamp

 • GoRampa dąży do tego, aby system GoRamp był dostępny przez 99% czasu, niemniej jednak Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że usługi systemu GoRamp są świadczone "tak jak są", a GoRampa nie udziela żadnych gwarancji co do jakości, nieprzerwanego działania, braku zakłóceń lub błędów systemu GoRamp. GoRampa nie ponosi odpowiedzialności za:
 • Czasowy i/lub trwały brak funkcjonowania i/lub nieprawidłowe działanie systemu GoRamp, czasową niedostępność, jeśli nastąpiło to z przyczyn obiektywnych;
 • Utratę lub uszkodzenie danych Użytkownika, jeśli nastąpiło to bez winy lub rażącego zaniedbania ze strony GoRampa;
 • Przechowywanie informacji i danych przekazanych przez Użytkownika na serwer GoRampa za pomocą systemu GoRamp po zakończeniu korzystania z systemu GoRamp.

DANE OSOBOWE

 • Klient zobowiązuje się do zapewnienia, że przetwarzanie danych osobowych, którymi zarządza, a które jest niezbędne dla celów korzystania z systemu GoRamp, nie narusza praw i prawnie uzasadnionych interesów osób, których dane dotyczą, ani innych osób trzecich. W związku z tym Klient ponosi wszelkie związane z tym ryzyko.
 • Strony zgodnie uznają, że prawa i obowiązki Stron w zakresie przetwarzania danych Użytkownika przez GoRampa są omówione w Polityce Prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Na Stronie Internetowej publikowana jest również Umowa o Przetwarzaniu Danych dla przypadków, w których GoRampa występuje jako podmiot przetwarzający dane osobowe zarządzane przez Klienta. Pomiędzy Stronami nie ma odrębnej umowy o przetwarzaniu danych osobowych.

WYMIANA INFORMACJI

 • GoRampa będzie wysyłać wszelkie powiadomienia i w inny sposób komunikować się przy użyciu adresów e-mail lub numerów telefonów podanych w formularzu rejestracyjnym Klienta lub w inny sposób, za pomocą którego można skontaktować się z Klientem i przypisanymi mu Użytkownikami.
 • Wszelkie informacje wysłane do Klienta uważa się za otrzymane po upływie trzech godzin od ich wysłania. Jeżeli informacje są przekazywane listownie, uważa się je za otrzymane w dniu doręczenia listu Klientowi, jeżeli wybrano opcję wysłania listu za potwierdzeniem odbioru, lub w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania listu, jeżeli wybrano opcję wysłania listu bez potwierdzenia odbioru.
 • Użytkownicy powinni wysyłać wszelkie powiadomienia i zapytania oraz w inny sposób kontaktować się z firmą GoRampa za pośrednictwem poczty elektronicznej: help@goramp.eu, lub telefonicznie: +37062188875.
 • Strony uzgadniają, że obecność kopii wiadomości e-mail lub innego powiadomienia skierowanego do Klienta i/lub Użytkownika na serwerze GoRampa (bazie danych lub innym urządzeniu przechowującym odpowiednie informacje) stanowi właściwy dowód wysłania jakichkolwiek informacji.

ZMIANY REGULAMINU

 • Ponieważ system GoRamp jest stale rozbudowywany i udoskonalany w celu zapewnienia wygodniejszego i bezpieczniejszego korzystania z systemu, GoRampa ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 • GoRampa powiadomi Użytkownika o wszelkich zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie tych zmian na Stronie Internetowej.
 • Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie Internetowej.
 • Kontynuując korzystanie z Systemu GoRamp lub Strony Internetowej, w tym między innymi przedłużając Usługi, zamawiając nowe Usługi po wejściu w życie zmian w Regulaminie, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z tymi zmianami i w pełni je akceptuje.
 • Usługi zamówione przed zmianą Regulaminu będą świadczone w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie obowiązującym w tamtym czasie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Do niniejszego Regulaminu ma zastosowanie prawo Republiki Litewskiej.
 • Wszelkie spory pomiędzy GoRampa a Klientami dotyczące stosowania niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane w drodze negocjacji. Jeśli Strony nie rozwiążą sporu w drodze negocjacji w ciągu 30 dni od rozpoczęcia takich negocjacji, spór taki zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez sądy zgodnie z prawem Republiki Litewskiej, przy czym jurysdykcja zostanie ustalona zgodnie z lokalizacją siedziby GoRampa.
 • Regulamin wchodzi w życie z chwilą, gdy Użytkownik potwierdzi w imieniu Klienta, że go akceptuje, i obowiązuje przez cały okres trwania relacji pomiędzy Klientem a firmą GoRampa.POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2021 r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Dbamy o Twoją prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych, dlatego opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności (dalej: "Polityka Prywatności"), która wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe, jakie zapewniamy Ci prawa i która dostarcza innych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Używany w niniejszej Polityce Prywatności termin "dane osobowe" (dalej: "Dane Osobowe") oznacza wszelkie informacje lub zestaw informacji, na podstawie których możemy bezpośrednio lub pośrednio Cię zidentyfikować, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.
 • Podczas przetwarzania Danych Osobowych przestrzegamy postanowień Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 (UE) (dalej: RODO) oraz wymogów aktów prawnych Republiki Litewskiej, a także instrukcji organów kontrolnych.
 • Polityka Prywatności ma zastosowanie, gdy odwiedzasz stronę internetową administrowanego przez nas systemu zarządzania usługami transportowymi GoRamp, dostępną pod adresem https://goramp.eu/ (dalej: "Strona Internetowa"), nasze konta na portalach społecznościowych Facebook, LinkedIn i Instagram (dalej: "Konta Społecznościowe"), przeglądasz udostępniane przez nas informacje, zamawiasz oferowane przez nas usługi, korzystasz z zamówionych usług w celu zamieszczania informacji, uzyskiwania dostępu do informacji lub wymiany informacji na Stronie Internetowej, kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji, wyrażasz zainteresowanie naszymi ofertami lub składasz wnioski w innych sprawach.
 • Strona Internetowa może zawierać linki do stron internetowych lub kont sieci społecznościowych osób trzecich (np. stron użytkowników naszych usług). Strony internetowe lub konta w sieciach społecznościowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem takich łączy, nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Przed przesłaniem Danych Osobowych do tych stron internetowych lub kont należy zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami ochrony prywatności.
 • Jeśli zamawiasz u nas usługi i korzystasz z nich, odwiedzasz nasze Konta Społecznościowe, kontaktujesz się z nami, subskrybujesz nasz newsletter, uznajemy, że zapoznałeś się i akceptujesz warunki Polityki Prywatności oraz określone w niej cele, metody i procedury wykorzystywania Danych Osobowych. Jeśli nie akceptujesz Polityki Prywatności, nie możesz korzystać ze Strony Internetowej, Kont Społecznościowych ani kontaktować się z nami w sprawie ofert naszych usług.
 • Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, dlatego należy od czasu do czasu odwiedzać Stronę Internetową w celu zapoznania się z najnowszą wersją opublikowanej Polityki Prywatności.

KIM JESTEŚMY?

 • Jesteśmy firmą UAB Gorampa, prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w Republice Litewskiej, kod podmiotu prawnego 304436133, adres Švitrigailos g. 8-507, Wilno, dane są zgromadzone i przetwarzane w Rejestrze Osób Prawnych Centrum Rejestrów, Przedsiębiorstwo Państwowe (dalej: "Firma" lub "my").
 • Zarządzamy Stroną Internetową i Kontami Społecznościowymi oraz działamy jako Administrator Danych Osobowych, oferując i świadcząc usługi, prowadząc bieżącą działalność firmy lub spełniając wymogi prawne.
 • W przypadku przekazywania nam Danych Osobowych za pośrednictwem usług świadczonych przez nas (np. pracodawca, który zamawia u nas usługi, przekazuje Dane Osobowe pracownika na koncie usługi utworzonym i kontrolowanym przez pracodawcę), działamy jako podmiot przetwarzający Dane Osobowe. Takie przetwarzanie Danych Osobowych podlega warunkom, na jakich My, jako podmiot przetwarzający Dane Osobowe, działamy, określonym w umowie o przetwarzaniu danych osobowych.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

 • Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe uzyskane w następujący sposób:
 • Gdy przekazujesz nam Dane Osobowe, np. rejestrujesz się na Stronie Internetowej, zamawiasz nasze usługi, kontaktujesz się z nami pocztą elektroniczną lub telefonicznie itd.;
 • Gdy zbieramy twoje Dane Osobowe podczas korzystania przez Ciebie z naszych Usług i Strony Internetowej, Kont Społecznościowych, takie jak historia korzystania z Usług, twój adres IP, historia wizyt na Stronie Internetowej, twoje wybory, otwierane łącza URL itp;
 • Gdy otrzymujemy Dane Osobowe od innych stron, na przykład gdy otrzymujemy informacje z rejestrów publicznych, instytucji lub organów państwowych lub samorządowych, od naszych partnerów, innych osób trzecich, takich jak instytucje płatnicze, o dokonanych płatnościach itp.;
 • Gdy twoje Dane Osobowe, za twoją zgodą, są nam przekazywane przez inne osoby, w tym firmy korzystające z naszych usług, np. gdy takie Firmy wskazują twoje kontakty, powołują się na ciebie jako osobę upoważnioną itp.
 • Przetwarzamy dane osobowe jako administratorzy danych w celu oferowania i świadczenia usług, wypełniania naszych zobowiązań umownych, a także w celu realizacji uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, zgodnie z przepisami prawa lub zobowiązaniami.
 • Osoba udostępniająca nam Dane Osobowe, zarówno w przypadku udostępniania swoich własnych Danych Osobowych, jak i Danych Osobowych innych osób (np. pracowników, przedstawicieli), jest odpowiedzialna za poprawność, kompletność i adekwatność tych Danych Osobowych, a także za zgodę osoby, której dane dotyczą, na udostępnienie nam jej Danych Osobowych. Możemy poprosić cię o potwierdzenie, że dana osoba ma prawo przekazać nam Dane Osobowe (np. wypełniając formularz zamówienia usługi lub formularz rejestracyjny). W razie potrzeby (np. gdy osoba zapyta nas, skąd mamy jej Dane Osobowe), wskażemy dostawcę takich danych.
 • Twoje Dane Osobowe przetwarzamy w następujących celach i na następujących warunkach:

Cel przetwarzania Danych OsobowychPrzetwarzane Dane OsoboweOkres przetwarzania Danych OsobowychPodstawa prawna przetwarzania Danych OsobowychŚwiadczenie Usług, korzystanie z konta zarejestrowanego użytkownika i identyfikacja użytkownikaImię, nazwisko, nazwa użytkownika, e-mail, hasło, numer telefonu, adres miejsca pracy, miejsce pracy, stanowisko, związek z reprezentowaną osobą prawną, historia korzystania z usług i konta, treści i wiadomości związane z usługami i kontem, treści innych użytkownikówPrzez okres korzystania z konta oraz 5 lat od ostatniego logowania do konta, a w przypadku cofnięcia zgody - do czasu wygaśnięcia zgody (gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody)Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie takich danych (Artykuł 6(1)(a) RODO)

Uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej (Artykuł 6(1)(f) RODO)

Zarządzanie jakością usług i zapobieganie oszustwomImię, nazwisko, nazwa użytkownika, e-mail, hasło, numer telefonu, adres miejsca pracy, miejsce pracy, stanowisko, relacje z reprezentowaną osobą prawną, historia korzystania z usług i konta, treści i wiadomości związane z usługami i kontem, informacje wymagane do rozwiązywania problemów związanych z jakością usługW okresie administracyjnej obsługi problemu oraz 5 lat od zakończenia administracyjnej obsługi problemu lub od ostatniego kontaktuUzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej (Artykuł 6(1)(f) RODO)Konsultacje w sprawie usług, obsługa zapytań ofertowychImię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko, związek z reprezentowaną osobą prawną, treść wniosku i odpowiedzi na wnioskiW okresie administracyjnej obsługi zapytania oraz 5 lat po zakończeniu administracyjnej obsługi zapytania lub po ostatnim kontakcie, a w przypadku wycofania zgody - do czasu wygaśnięcia zgody (gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody)

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na takie przetwarzanie danych (Artykuł 6(1)(a) RODO)

Uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej (Artykuł 6(1)(f) RODO)

Wysyłanie komunikatów dotyczących usługImię, nazwisko, nazwa użytkownika, e-mail, numer telefonu, informacje o zamówionych i używanych usługach oraz ich zmianachW okresie administracyjnej obsługi danej sprawy oraz 1 roku po zakończeniu administracyjnej obsługi takiej sprawy lub po ostatnim kontakcie, a w przypadku wycofania zgody - do czasu wygaśnięcia zgody (gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody)

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na takie przetwarzanie danych (Artykuł 6(1)(a) RODO)

Uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej (Artykuł 6(1)(f) RODO)

Zawieranie i realizacja kontraktów niezbędnych dla działalności firmy, inne wewnętrzne sprawy administracyjneImię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, stanowisko, miejsce pracy, adres, powiązania z osobą prawną, gdy reprezentowana jest osoba prawna, dane dotyczące zaświadczenia o samozatrudnieniu, inne dane wymagane do współpracyW okresie świadczenia usług/współpracy i 5 lat po zakończeniu świadczenia usług/współpracy, chyba że obowiązuje dłuższy okres przechowywania danych zgodnie z Wykazem Ogólnych Okresów Przechowywania Dokumentów zatwierdzonym zarządzeniem nr. V-100 Głównego Archiwisty Republiki Litewskiej z dnia 9 marca 2011 r.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizowania kontraktu (Artykuł 6(1)(b) RODO)

Uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej (Artykuł 6(1)(f) RODO)

Wykonywanie operacji finansowych, księgowość, zarządzanie długiemImię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres, powiązania z reprezentowaną osobą prawną, jeśli reprezentowana jest osoba prawna, numer rachunku, instytucja kredytowa, informacje o płatnościach, informacje o zadłużeniu, dane przekazywane przez firmę odbierającą wpłaty i potwierdzenia wpłat

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, a także zgodnie z Wykazem Ogólnych Okresów Przechowywania Dokumentów zatwierdzonym zarządzeniem nr. V-100 Głównego Archiwisty Republiki Litewskiej z dnia 9 marca 2011 r.

Gdy dane nie mieszczą się w wyżej wymienionym zakresie przechowywania - przez okres obowiązywania kontraktu/współpracy między stronami oraz 10 lat od zakończenia kontraktu/relacji (ostatniego kontaktu)

Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizowania kontraktu (Artykuł 6(1)(b) RODO)

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych (Artykuł 6(1)(c) RODO)

Uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej (Artykuł 6(1)(f) RODO)

Ocena i selekcja kandydatów na oferowane stanowisko pracyImię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres, dane dotyczące wykształcenia i działalności, treść CV, inne informacje wymagane do selekcji/oceny kandydata lub dostarczone przez kandydata

Okres selekcji oraz 3 miesiące po zakończeniu selekcji, jeśli kandydat wyrazi zgodę na przechowywanie danych po zakończeniu selekcji.

Jeśli dane nie są otrzymywane w celu dokonania konkretnej selekcji, przechowuje się je przez 3 miesiące od daty ich otrzymania.

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na takie przetwarzanie danych (Artykuł 6(1)(a) RODO)

Uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej (Artykuł 6(1)(f) RODO)

Zarządzanie, zapewnienie funkcjonowania, bezpieczeństwa i poprawa jakości elektronicznych kanałów przekazywania informacji (Strona Internetowa, Konta Społecznościowe).

adres IP, dane gromadzone za pomocą plików cookie i ustawień, używana przeglądarka, data i godzina połączenia, model i producent urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego (iOS, Android), informacje o użyciu hasła.

Dane zebrane dzięki integracji kont społecznościowych

Dane ze Strony Internetowej są przechowywane w sposób opisany w części "Pliki Cookie i Inne Technologie Śledzenia" niniejszej Polityki Prywatności.

Dane ze Strony Internetowej, które nie są zawarte w informacjach o plikach cookie, są przechowywane przez maksymalnie 1 rok od daty ich zebrania, chyba że dana osoba odwoła swoją zgodę (gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody).

Informacje na kontach społecznościowych są przechowywane zgodnie z warunkami określonymi przez właściciela tej sieci

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na takie przetwarzanie danych (Artykuł 6(1)(a) RODO)

Uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej (Artykuł 6(1)(f) RODO)

Wysyłanie wiadomości, przeprowadzanie ankiet, marketing bezpośredni, usługi reklamoweImię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane wymagane w ogłoszeniu o ankiecie/kwestionariuszuDane są przetwarzane przez 5 lat od momentu otrzymania zgody.

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na takie przetwarzanie danych (Artykuł 6(1)(a) RODO)

Uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej (Artykuł 6(1)(f) RODO)

Rozstrzyganie sporów i roszczeńImię, nazwisko, adres miejsca pracy, stanowisko pracy, kontakt z reprezentowaną osobą prawną, numer telefonu, e-mail, treść roszczenia lub innego podobnego dokumentu, informacje/dokumenty związane ze sporem/roszczeniemPrzez cały okres trwania sporu/roszczenia oraz 3 lata po zakończeniu pozasądowego rozstrzygania sporu/roszczenia i 10 lat po zakończeniu postępowania sądowego.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych (Artykuł 6(1)(c) RODO)

Uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej (Artykuł 6(1)(f) RODO)

 • Masz prawo odmówić zgody na przetwarzanie swoich Danych Osobowych lub ją wycofać w dowolnym momencie, gdy dane są przetwarzane na podstawie twojej zgody.
 • Na Kontach Społecznościowych zamieszczamy informacje o nas i naszej działalności, możemy tam również organizować ankiety i udostępniać ogłoszenia o poszukiwanych pracownikach. Oprócz niniejszej Polityki Prywatności, użytkownicy kont społecznościowych podlegają również polityce prywatności i zasadom administratorów sieci społecznościowych, w których znajdują się Konta Społecznościowe. Gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Kont Społecznościowych, możemy zobaczyć pewne informacje o koncie użytkownika, w zależności od ustawień prywatności sieci społecznościowej wybranych przez użytkownika konta, takie jak imię, nazwisko, zdjęcie, płeć, adres e-mail, lokalizacja, jeśli użytkownik udostępnia te informacje publicznie. Jeśli użytkownik opublikuje informacje, komunikując się z nami za pośrednictwem Kont Społecznościowych, w zależności od wybranych ustawień prywatności, opublikowane informacje mogą zostać upublicznione (na przykład wyświetlone na naszym określonym Koncie Społecznościowym).
 • Na Stronie Internetowej zapewniamy zarejestrowanym użytkownikom usług możliwość przeglądania informacji określonych w koncie użytkownika usług, kontaktów osobistych, wiadomości pisemnych, komunikacji, składania zamówień oraz śledzenia historii usług. Informacje te nie będą widoczne dla niezarejestrowanych użytkowników. Nie będą one również widoczne, gdy konto użytkownika jest nieaktywne (np. gdy użytkownik nie przedłuży z nami umowy o świadczenie usług).
 • W niektórych przypadkach możemy wysyłać ci wiadomości związane z zamawianiem lub świadczeniem usług, np. informujące o potwierdzeniu zamówienia usługi, dacie wygaśnięcia zamówionej usługi, zmianach w świadczeniu usług. Takie powiadomienia są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług i nie są uznawane za powiadomienia o charakterze promocyjnym.
 • Masz prawo do zmiany i aktualizacji przekazanych nam informacji na swój temat. W niektórych przypadkach konieczne jest, abyśmy posiadali dokładne i aktualne informacje na twój temat, dlatego możemy okresowo prosić cię o potwierdzenie, że posiadane przez nas informacje o tobie są poprawne.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE I JAKICH ZASAD PRZESTRZEGAMY?

 • Gromadzimy i przetwarzamy tylko takie Dane Osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia określonych przez nas Celów przetwarzania Danych Osobowych.
 • Przetwarzając twoje Dane Osobowe
 • Przestrzegamy wymogów aktualnych i obowiązujących przepisów, w tym RODO;
 • Przetwarzamy twoje Dane Osobowe w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty;
 • Gromadzimy twoje Dane Osobowe w określonych, jasno zdefiniowanych i zgodnych z prawem celach i nie przetwarzamy ich w sposób niezgodny z tymi celami, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo;
 • Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić niezwłoczne poprawienie, uzupełnienie, zawieszenie lub zniszczenie niedokładnych lub niekompletnych Danych Osobowych, zgodnie z celami ich przetwarzania;
 • Przechowujemy je w takiej formie, aby można było ustalić twoją tożsamość przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których Dane Osobowe są przetwarzane;
 • Nie przekazujemy Danych Osobowych osobom trzecim ani nie ujawniamy ich w sposób inny niż określony w Polityce Prywatności lub obowiązującym prawie;
 • Zapewniamy bezpieczne przetwarzanie twoich Danych Osobowych.

KOMU I KIEDY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 • Twoje Dane Osobowe będą przekazywane wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Informacje publikowane na Stronie Internetowej i/lub w Sieciach Społecznościowych mogą być przeglądane przez innych użytkowników serwisu i/lub osoby odwiedzające Konta Społecznościowe. Wymagamy, aby użytkownicy Usług przestrzegali naszych Warunków Użytkowania. Zastrzegamy sobie również prawo do przekazywania informacji na twój temat, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli jest to wymagane przez organy ścigania, organy państwowe lub inne organy uprawnione do wydawania wiążących poleceń dotyczących przekazywania informacji.
 • Twoje Dane Osobowe możemy przekazywać:
 • Naszym partnerom lub konsultantom, takim jak audytorzy, prawnicy, doradcy podatkowi, biznesowi, inwestorzy itp.
 • Podmiotom przetwarzającym Dane Osobowe, z których usług korzystamy, takim jak dostawcy usług pomocniczych, firmy świadczące usługi reklamowe i marketingowe, usługi księgowe, usługi programowania IT, usługi w chmurze i usługi hostingowe, dostawcy usług w zakresie bezpieczeństwa IT, konserwacji i usług technicznych itp. Od podmiotów przetwarzających dane wymagamy, aby przechowywały, przetwarzały i obsługiwały Dane Osobowe w sposób równie odpowiedzialny jak my i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Listę naszych podmiotów przetwarzających dane można znaleźć tutaj.
 • Operatorom platform społecznościowych (abyśmy mogli publikować twoje treści na kontach Sieci Społecznościowych):
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irlandia);
 • LinkedIn Corporation (USA) (dane są przekazywane zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi UE);
 • Facebook Ireland Ltd. (Irlandia);
 • Facebook, Inc. (US) (dane są przekazywane zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi UE).
 • Instytucjom i organom władzy państwowej lub samorządowej, organom ścigania i instytucjom prowadzącym dochodzenia przedprocesowe, sądom i innym instytucjom rozstrzygającym spory, innym osobom pełniącym funkcje wyznaczone przez prawo, zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawodawstwie Republiki Litewskiej. Przekazujemy tym podmiotom obowiązkowe informacje wymagane przez prawo lub określone przez same podmioty;
 • Innym osobom trzecim, np. instytucjom płatniczym itp.;
 • W razie potrzeby, firmom, które zamierzają kupić lub mogłyby kupić działalność Firmy lub mogłyby prowadzić z nami wspólną działalność lub współpracować z nami w innej formie, a także firmom założonym przez nas.
 • Zazwyczaj przetwarzamy dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale w niektórych przypadkach twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: "EOG"). Twoje Dane Osobowe będą przekazywane poza EOG wyłącznie pod następującymi warunkami:
 • Dane są przekazywane wyłącznie naszym wiarygodnym partnerom, którzy zapewniają świadczenie ci naszych usług;
 • Z takimi partnerami zostały podpisane umowy o przetwarzaniu lub udostępnianiu danych, które zapewniają bezpieczeństwo Danych Osobowych;
 • Komisja Unii Europejskiej podjęła decyzję o kwalifikowalności kraju, w którym nasz partner ma siedzibę, tzn. że zapewniony jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa; lub
 • Wyraziłeś/-aś zgodę na przekazywanie swoich Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

 • Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa w odniesieniu do swoich Danych Osobowych:
 • Prawo do informacji (prawo do bycia poinformowanym) o przetwarzaniu Danych Osobowych (prawo do wiedzy);
 • Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych i sposobu ich przetwarzania (prawo dostępu);
 • Prawo do żądania poprawienia lub, w zależności od celów przetwarzania Danych Osobowych, uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych (prawo do sprostowania);
 • Prawo do żądania usunięcia swoich Danych Osobowych lub zawieszenia czynności związanych z ich przetwarzaniem (z wyłączeniem przechowywania) (prawo do usunięcia danych i prawo do "bycia zapomnianym");
 • Prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych z jednego z uzasadnionych powodów (prawo do ograniczenia przetwarzania);
 • Prawo do przenoszenia danych (prawo do przenoszenia). Prawo to będzie wykonywane tylko wtedy, gdy istnieją podstawy do jego wykonywania oraz odpowiednie środki techniczne zapewniające, że przekazanie żądanych Danych Osobowych nie spowoduje ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych innych osób;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, gdy przetwarza my Dane Osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Firmy lub osoby trzeciej, w tym profilowania. W przypadku wniesienia przez ciebie sprzeciwu, będziemy mogli nadal przetwarzać twoje Dane Osobowe wyłącznie z ważnych, uzasadnionych przyczyn, które mają pierwszeństwo twoimi przed interesami, prawami i wolnościami, lub w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie twoich Danych Osobowych w przypadku, gdy dane te są przetwarzane lub mają być przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie dotyczącym takiego marketingu bezpośredniego (na podstawie podanych Danych Osobowych może być prowadzone profilowanie na potrzeby marketingu bezpośredniego w celu zaoferowania ci indywidualnie dopasowanych rozwiązań i propozycji. W dowolnym momencie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie, lub wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania.)
 • Jeżeli nie życzysz sobie, aby twoje Dane Osobowe były przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz zrezygnować z takiego przetwarzania na potrzeby prowadzenia badań ankietowych, w tym profilowania, bez podawania przyczyn odmowy (braku zgody), pisząc wiadomość e-mail na adres info@goramp.eu lub w inny sposób określony w przekazanej ci wiadomości (np. klikając odpowiedni link w newsletterze).
 • Możemy odmówić realizacji twoich praw wymienionych powyżej, z wyjątkiem odmowy przetwarzania twoich Danych Osobowych dla celów marketingu bezpośredniego lub w innych przypadkach, gdy Dane Osobowe są przetwarzane za twoją zgodą, gdy przepisy RODO zezwalają nam na nieuwzględnienie twojej prośby lub gdy w przypadkach przewidzianych prawem należy zapewnić zapobieganie, dochodzenie i wykrywanie przestępstw, naruszeń etyki urzędowej lub zawodowej, a także ochronę praw i wolności osoby, której dane dotyczą, naszych i innych osób.
 • Sam możesz wyegzekwować niektóre swoje prawa jako osoba, której dane dotyczą, poprzez zmianę ustawień konta użytkownika i zawartych w nim informacji. Wszelkie wnioski lub instrukcje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych można przesyłać do nas na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@goramp.eu. W przypadku złożenia takiego wniosku możemy, w celu lepszego zrozumienia treści wniosku, poprosić cię o wypełnienie niezbędnych formularzy, a także o dostarczenie dokumentu tożsamości lub innych informacji, które pomogą nam zweryfikować twoją tożsamość. W przypadku złożenia wniosku pocztą elektroniczną, w zależności od jego treści, możemy poprosić cię o przybycie do nas lub złożenie wniosku na piśmie.
 • Po otrzymaniu twojego wniosku lub polecenia dotyczącego przetwarzania Danych Osobowych, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, udzielimy odpowiedzi i wykonamy czynności określone we wniosku lub poinformujemy cię, dlaczego odmawiamy ich wykonania. W razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, w zależności od stopnia złożoności i liczby wniosków. W takim przypadku poinformujemy cię o takim przedłużeniu terminu w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku.
 • Jeśli Dane Osobowe zostaną usunięte na twój wniosek, zachowamy tylko te kopie informacji, które są niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów naszych i innych podmiotów, przestrzegania obowiązków nałożonych przez władze, rozstrzygania sporów, identyfikacji zakłóceń lub przestrzegania wszelkich umów zawartych z nami.

CZY BĘDZIEMY WYSYŁAĆ CI WIADOMOŚCI?

 • Możesz wyrazić swoją zgodę na otrzymywanie naszych ofert i informacji o naszych usługach, działaniach i ofertach. Możesz również wyrazić zgodę, aby pomóc nam w ocenie jakości naszych usług.
 • Za twoją zgodą wybrane przez ciebie wiadomości będą wysyłane do ciebie pocztą elektroniczną lub SMS-em na podany przez ciebie numer telefonu, a także w formie powiadomień na twoim koncie. Po otrzymaniu twojej zgody możemy pytać cię o jakość świadczonych przez nas usług i obsługi technicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości na twoim koncie lub kontaktując się z tobą za pomocą podanego przez ciebie numeru telefonu, a także możemy zapraszać cię do wypełnienia formularzy oceny jakości.
 • Postaramy się nie nadużywać prawa do przekazywania wiadomości, którego nam udzieliłeś. Po wysłaniu wiadomości możemy zbierać informacje o osobach, które ją otrzymały, np. jakie wiadomości osoby te otworzyły, jakie linki kliknęły itp. Takie informacje są gromadzone w celu oferowania ci odpowiednich i lepiej dostosowanych do twoich potrzeb wiadomości.
 • Twoje dane kontaktowe mogą być przekazywane naszym partnerom/ podmiotom przetwarzającym, którzy świadczą na dla nas usługi dostarczania wiadomości lub oceny jakości.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie wiadomości lub podzielisz się opinią na temat jakości naszych usług, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie zgodnie z punktem 6.2 Polityki Prywatności lub w sposób określony w przesłanej wiadomości. Wówczas natychmiast przestaniemy wysyłać wiadomości do twoich kontaktów.
 • Wycofanie zgody nie zobowiązuje nas automatycznie do zniszczenia twoich Danych Osobowych ani do przekazania ci informacji o przetwarzanych przez nas Danych Osobowych, dlatego też musisz zgłosić takie żądanie odrębnie, abyśmy mogli wykonać również te czynności.
 • W celu wyświetlania ci bardziej dopasowanych, spersonalizowanych reklam, nasi partnerzy reklamowi używają różnych mobilnych i internetowych plików cookie. Spersonalizowane reklamy będą ci wyświetlane wyłącznie za twoją zgodą, która obowiązuje na wszystkich urządzeniach (Android, iOS, stronach internetowych itd.). Pliki cookie służące do personalizacji reklam są wykorzystywane do przeprowadzania badań pomiarowych grupy, aktywacji reklam kontekstowych i/lub ukierunkowanych kampanii. Jeśli wyrazisz zgodę na korzystanie z plików cookie, zostanie wygenerowany profil użytkownika z pseudonimem, ale nie będzie możliwe ustalenie tożsamości danej osoby. Nie mamy kontroli nad tymi technologiami śledzenia stron trzecich i ich wykorzystaniem. Usługodawcy ci podlegają zawartym z nami umowom o zachowaniu poufności oraz innym ograniczeniom prawnym. Pliki cookie osób trzecich są regulowane przez politykę prywatności osób trzecich. Możesz zrezygnować ze spersonalizowanych plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub w inny sposób, który został opisany w rozdziale 9 Polityki Prywatności.

JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 • Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w sposób odpowiedzialny, bezpieczny i są chronione przed utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem i modyfikacją. Wdrożyliśmy środki fizyczne i techniczne w celu ochrony gromadzonych przez nas informacji przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, uszkodzeniem, zmianą, utratą, ujawnieniem, a także przed wszelkim innym przetwarzaniem niezgodnym z prawem. Środki bezpieczeństwa dla Danych Osobowych określa się z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z przetwarzania Danych Osobowych.
 • Nasi pracownicy zobowiązali się na piśmie, że nie będą ujawniać ani przekazywać twoich Danych Osobowych stronom trzecim.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA?

 • Pliki cookie to niewielkie pliki, które są zapisywane w przeglądarce urządzenia osoby odwiedzającej Stronę Internetową podczas przeglądania przez niego stron internetowych. Do podobnych celów mogą być wykorzystywane inne technologie, w tym dane przechowywane w twojej przeglądarce lub urządzeniu, identyfikatory powiązane z twoim urządzeniem oraz inne oprogramowanie. Pliki cookie są powszechnie stosowane w celu zapewnienia lepszego i wydajniejszego działania stron internetowych. W niniejszym regulaminie wszystkie powyższe technologie są określane mianem "plików cookie".
 • Plików cookie używamy do analizowania przepływu informacji i zachowań użytkowników, promowania zaufania i zapewnienia bezpieczeństwa, a także do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, jej ulepszania, zapamiętywania wybranych przez ciebie ustawień, personalizowania wyświetlanych ci treści, łączenia Strony Internetowej z Kontami Społecznościowymi.
 • Możesz zdecydować, czy chcesz akceptować pliki cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookie w przeglądarce twojego komputera lub innego urządzenia, możesz zaznaczyć to w pasku akceptacji plików cookie, zmienić ustawienia używanej przeglądarki i wyłączyć pliki cookie (wszystkie naraz, pojedynczo lub grupowo). Aby zrezygnować z plików cookie na urządzeniu mobilnym, należy postępować zgodnie z oficjalnymi instrukcjami dla danego urządzenia. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach odrzucenie plików cookie może spowolnić przeglądanie stron internetowych, ograniczyć funkcjonalność niektórych stron lub zablokować dostęp do strony internetowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.AllAboutCookies.org lub https://www.google.com/privacy_ads.html.
 • Możesz zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do celów reklamowych, wchodząc na stronę rezygnacji z Reklam Sieciowych pod adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
 • Możemy używać obowiązkowych plików cookie, które są niezbędne do funkcjonowania Strony Internetowej, analitycznych plików cookie, funkcjonalnych plików cookie do analizowania ruchu na Stronie Internetowej, zapamiętywania preferencji użytkowników i dostosowywania ich do Strony Internetowej w celu zapewnienia ulepszonych funkcji, plików cookie dotyczących wydajności, plików cookie stron trzecich, które wykorzystują strony trzecie, reklamowych plików cookie do wyświetlania ci spersonalizowanych i ogólnych reklam.
 • Korzystamy z następujących produktów Google Inc. zapisujących pliki cookie:
 • Google Analytics - analizuje sposób, w jaki korzystasz ze Strony Internetowej, generuje raporty na podstawie tej analizy, pomaga w planowaniu i prognozowaniu działań w ramach Strony Internetowej i usług. Dane zbierane przez Google Analytics są zazwyczaj przesyłane i przechowywane na serwerze firmy Google Inc. w Stanach Zjednoczonych. Na Stronie Internetowej wprowadziliśmy anonimowość adresów IP, dzięki czemu firma Google Inc. ukrywa twój adres IP w krajach UE i EOG. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby uniemożliwić analizowanie informacji przez Google Analytics. W takim przypadku otrzymasz cookie opt-out. Jeśli jednak usuniesz wszystkie pliki cookie, plik cookie opt-out również może zostać usunięty. Możesz również uniemożliwić Google zapisywanie danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 • Google AdSense - umożliwia ocenę korzystania przez ciebie ze Strony Internetowej w odniesieniu do wyświetlanych reklam oraz dostarczanie raportów opartych na informacjach. Dane zbierane przez Google AdSense są zazwyczaj przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych reklam, możesz odpowiednio zmienić swoje ustawienia na stronie https://www.google.com/settings/ads. W takim przypadku otrzymasz cookie opt-out. Jeśli jednak usuniesz wszystkie pliki cookie, plik cookie opt-out również może zostać usunięty.
 • Google Remarketing - umożliwia wielokrotne wyświetlanie reklam na stronach należących do sieci partnerskiej Google Inc. Jeśli nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych reklam, możesz odpowiednio zmienić swoje ustawienia na stronie https://www.google.com/settings/ads. W takim przypadku otrzymasz cookie opt-out. Jeśli jednak usuniesz wszystkie pliki cookie, plik cookie opt-out również może zostać usunięty.
 • Pliki cookie używane na naszych Stronach Internetowych są wymienione tutaj.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 • W razie jakichkolwiek pytań dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności prosimy o kontakt:

E-email: info@goramp.eu
Adres: Jakšto g. 9A, Wilno, LT-01108, Litwa.
Telefon: +370621888875

 • Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Danych Osobowych, przekaż nam ją na piśmie, podając jak najwięcej informacji. Będziemy z tobą współpracować i postaramy się niezwłocznie rozwiązać wszelkie problemy.
 • Jeśli uważasz, że zgodnie z RODO twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do naszego organu nadzorczego - Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych. Więcej informacji i dane kontaktowe znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu (https://vdai.lrv.lt/). Wszelkie spory staramy się rozwiązywać szybko i ugodowo, dlatego zachęcamy do kontaktu z nami w pierwszej kolejności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Możemy zmienić niniejszą Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach powiadomimy cię na Stronie Internetowej, publikując zaktualizowaną Politykę Prywatności lub za pomocą innych zwyczajowych środków komunikacji. Zmiany lub modyfikacje Polityki Prywatności będą obowiązywać od daty aktualizacji określonej w Polityce Prywatności, chyba że określono inną datę wejścia w życie.
 • Jeśli po zmianie przez nas warunków Polityki Prywatności nadal korzystasz ze Strony Internetowej, zamawiasz u nas usługi, zamieszczasz ogłoszenia za pomocą naszych Kont Społecznościowych, kontaktujesz się z nami, uznaje się, że akceptujesz zmienione warunki Polityki Prywatności.

UMOWA O PRZETWARZANIU DANYCH

 • Niniejsza umowa o przetwarzaniu danych (dalej: "Umowa") reguluje przetwarzanie danych osobowych przez spółkę UAB Gorampa, kod osoby prawnej 304436133, adres Švitrigailos g. 8-507, Wilno, Litwa (dalej: "GoRampa"), działającej w charakterze podmiotu przetwarzającego dane w imieniu klienta (dalej: "Klient") działającego w charakterze administratora danych. Klient w tym przypadku oznacza wyłącznie klienta biznesowego korzystającego z usług GoRampa i strony internetowej https://goramp.eu/.
  DEFINICJE
 • W niniejszej Umowie używane są następujące terminy:

Dane Osoboweoznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez odniesienie do imienia i nazwiska, adresu, numeru personalnego, numeru telefonu, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego, treści wiadomości lub jednego lub więcej czynników charakterystycznych dla fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.Przetwarzanie danych osobowychoznacza każdą czynność lub zestaw czynności wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie z innymi danymi, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.Klientoznacza osobę prawną, która korzysta z usług GoRampa na podstawie Kontraktu zawartego z GoRampa w celu zaspokojenia swoich wewnętrznych potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, zawodową lub inną działalnością.Usługioznacza usługi zamówione przez Klienta w ramach Kontraktu i świadczone przez GoRampa za pośrednictwem systemu zarządzania usługami transportowymi GoRamp.Kontraktoznacza kontrakt zawarty pomiędzy Klientem a GoRampa, na podstawie którego świadczone są Usługi określone w niniejszej Umowie.Osoba, której dane dotycząoznacza osobę fizyczną, której Dane Osobowe są przetwarzane na mocy niniejszej Umowy.

 • Terminy niezdefiniowane w Umowie należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w RODO, innych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, a także w Kontrakcie.
  PRZEDMIOT I CELE UMOWY
 • Umowa określa warunki przetwarzania Danych Osobowych pracowników i przedstawicieli Klienta przekazanych przez Klienta przy korzystaniu z Usług, a które GoRampa przetwarza w trakcie wykonywania Kontraktu oraz przy świadczeniu Usług przetwarzania na rzecz Klienta.
 • Charakter, przedmiot i cel przetwarzania Danych Osobowych przetwarzanych przez GoRampa jako Administratora Danych na warunkach niniejszej Umowy, a także informacje dotyczące rodzaju przetwarzanych Danych Osobowych oraz kategorii Osób, których dane dotyczą, zostały określone w Załączniku 1 do niniejszej Umowy.

OBOWIĄZKI FIRMY GORAMPA

 • GoRampa przetwarza Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Umową i instrukcjami Klienta oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy i świadczenia Usług.
 • GoRampa niezwłocznie informuje Klienta o okolicznościach, z powodu których GoRampa nie może przetwarzać Danych Osobowych, w tym o przypadkach, gdy Dane Osobowe lub instrukcje przekazane przez Klienta potencjalnie naruszają prawo.
 • GoRampa zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności. GoRampa nie będzie ujawniać, przekazywać ani umożliwiać dostępu do Danych Osobowych osobom nieupoważnionym w żaden sposób.
 • GoRampa, po otrzymaniu od Osoby, której dane dotyczą, organu nadzorczego lub jakiejkolwiek innej osoby żądania przekazania Danych Osobowych przetwarzanych na podstawie Umowy i Kontraktu, przekaże takie żądanie Klientowi. GoRampa nie udostępnia Danych Osobowych ani żadnych innych informacji związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych bez zgody Klienta, chyba że obowiązek ujawnienia takich informacji wynika z przepisów prawa. W takim przypadku GoRampa informuje Klienta o żądaniu, chyba że udzielenie takiej informacji jest zabronione przez prawo lub obligatoryjną decyzję organu, który wydał polecenie udzielenia informacji.
 • GoRampa nie wykorzystuje Danych Osobowych do celów innych niż realizacja Kontraktu i niniejszej Umowy, podejmie środki zapobiegające przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, zmianie, ujawnieniu Danych Osobowych, jak również wszelkiemu innemu niezgodnemu z prawem przetwarzaniu.
 • GoRampa stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych zgodnie z RODO.
 • GoRampa, biorąc pod uwagę charakter Danych Osobowych przekazanych przez Klienta oraz sposób ich przekazania, umożliwia Klientowi dostęp do przetwarzanych przez GoRampa Danych Osobowych, ich poprawianie, usuwanie, ograniczanie oraz przenoszenie.
 • GoRampa, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania Danych Osobowych, sposób ich przekazania, zastosowane środki techniczne i organizacyjne, na żądanie Klienta, pomaga Klientowi:
 • wywiązać się z obowiązku odpowiadania przez Klienta na żądania dotyczące wykonywania praw Osoby, której dane dotyczą, w zakresie, w jakim prawa te są stosowane z uwzględnieniem świadczonych Usług i warunków przetwarzania danych osobowych;
 • wypełnić określone obowiązki mające zastosowanie do Klienta zgodnie z RODO lub innymi aktami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, na przykład zgłosić naruszenie bezpieczeństwa Danych Osobowych, przekazać informacje podczas oceny skutków dla ochrony danych i wstępnych konsultacji.
 • Jeżeli instrukcja lub żądanie złożone przez Klienta powodują powstanie dodatkowych kosztów dla GoRampa, których pokrycie nie jest objęte Umową, GoRampa niezwłocznie poinformuje o tym Klienta i zawiesi przetwarzanie Danych Osobowych (z wyłączeniem przechowywania) do czasu rozstrzygnięcia przez strony kwestii dodatkowych kosztów.
 • GoRampa niezwłocznie powiadomi Klienta na piśmie po zauważeniu jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych (działania lub zaniechania, które mogą spowodować lub powodują zagrożenie bezpieczeństwa danych osobowych), przekazując informacje wynikające z RODO niezbędne Klientowi do wywiązania się z obowiązku powiadomienia organu nadzorczego i operatorów danych.
 • GoRampa, na żądanie Klienta, dostarcza informacji niezbędnych do wykazania zgodności z obowiązującymi obowiązkami w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, a także umożliwia Klientowi przeprowadzanie audytów i inspekcji oraz współpracuje przy ich przeprowadzaniu.
 • Klient ma prawo do przeprowadzenia audytu raz w roku, w normalnych godzinach pracy, w siedzibie firmy GoRampa lub w innym miejscu wskazanym przez firmę GoRampa, w zakresie niezbędnym do weryfikacji przestrzegania przez firmę GoRampa zobowiązań wynikających z Umowy oraz wymogów przepisów o ochronie Danych Osobowych. Klient musi powiadomić firmę GoRampa o planowanym audycie w stosownym terminie, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, chyba że strony postanowią inaczej. Każdy audyt przeprowadzony w ramach niniejszej Umowy obejmuje sprawdzenie raportów, świadectw i/lub wyciągów sporządzonych przez GoRampa w związku z Kontraktem. Audyt jest przeprowadzany w zakresie zagadnień specyficznych dla Klienta i uzgodnionych wcześniej z firmą GoRampa. Sprawdzenie podlega przepisom dotyczącym poufności, podobnym do tych, które zostały określone w Kontraktach. Taki audyt nie może zakłócać działalności firmy GoRampa i może być przeprowadzony przez pracowników Klienta lub przez audytora działającego w imieniu Klienta. GoRampa może nie wyrazić zgody na zaangażowanie biegłego rewidenta, jeśli jest on zaangażowany w działalność konkurencyjną w stosunku do działalności firmy GoRampa i, w uzasadnionej opinii firmy GoRampa, nie zapewni właściwej poufności informacji uzyskanych w wyniku audytu. Zarówno Klient, jak i jego audytor zobowiązują się do przestrzegania procedur bezpieczeństwa i zobowiązań dotyczących poufności firmy GoRampa.
 • GoRampa nie zapewnia Klientowi dostępu do informacji poufnych i/lub Danych Osobowych osób trzecich oraz danych, które GoRampa musi zachować w tajemnicy zgodnie z przepisami prawa, a także systemów i/lub infrastruktury informatycznej firmy GoRampa wykorzystywanych do świadczenia Usług w ramach Kontraktu.
 • GoRampa umożliwia Klientowi przeprowadzenie kontroli związanej z przetwarzaniem Danych Osobowych, do której przeprowadzenia wzywa organ nadzorczy zgodnie z przepisami o ochronie Danych Osobowych. Kontrola może być przeprowadzona tylko w zakresie określonym przez prawo i w każdym przypadku musi być zapewniona poufność informacji uzyskanych podczas kontroli, chyba że prawo nakłada obowiązek podania takich informacji do publicznej wiadomości. GoRampa może żądać od Klienta zwrotu zasadnych kosztów poniesionych przez firmę GoRampa w wyniku takiej kontroli.
 • Gdy przetwarzanie Danych Osobowych nie jest konieczne do wypełnienia przez firmę GoRampa zobowiązań wynikających z Kontraktu (na przykład po zakończeniu świadczenia Usługi zamówionej przez Klienta) lub gdy Kontrakt wygasa, GoRampa musi zniszczyć lub, za odrębnym porozumieniem stron, przekazać (zwrócić) Klientowi wszystkie Dane Osobowe przetwarzane przez GoRampa podczas wykonywania Kontraktu w imieniu Klienta oraz usunąć kopie tych danych, chyba że przepisy o ochronie Danych Osobowych stanowią inaczej.

OBOWIĄZKI KLIENTA

 • Klient zapewnia, że Dane Osobowe, które są przekazywane podczas wykonywania Kontraktu z GoRampa i Umowy, są gromadzone i przetwarzane przez Klienta legalnie, w celach zgodnych z prawem oraz że Klient posiada wszelkie niezbędne zgody i prawo do przekazania Danych Osobowych firmie GoRampa.
 • GoRampa nie weryfikuje jednostkowo zgodności z prawem takiego transferu danych. Jeśli jakakolwiek osoba zgłosi, że Dane Osobowe przekazane firmie GoRampa zostały zebrane lub przetworzone niezgodnie z prawem, GoRampa niezwłocznie wstrzyma przetwarzanie takich Danych Osobowych do czasu, gdy Klient zaprzeczy tym faktom. Klient ponosi wszelkie koszty i negatywne konsekwencje związane z takim zaprzeczeniem, w tym koszty opóźnień w świadczeniu Usług. GoRampa nie ponosi odpowiedzialności za takie konsekwencje.
 • Klient zobowiązuje się do odpowiedniego informowania Osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu i przekazywaniu ich danych osobowych firmie GoRampa.
 • Klient zapewnia, że niniejsza Umowa oraz zgodne z prawem instrukcje Klienta stanowią odpowiednią podstawę dla GoRampa do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z Kontraktem, Umową oraz wymogami przepisów prawa regulujących przetwarzanie i ochronę Danych Osobowych.
 • Klient zobowiązuje się do terminowego i właściwego przekazywania niezbędnych i zgodnych z prawem instrukcji dotyczących przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Klienta. Wszelkie instrukcje są przekazywane w formie pisemnej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez wypełnienie przez Klienta formularzy zgłoszeniowych firmy GoRampa. Jeśli Klient zmieni instrukcje, GoRampa może zażądać od Klienta pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez firmę GoRampa w związku z wprowadzeniem takich zmian.
 • Jeżeli Klient ma możliwość, zgodnie z ustawieniami Systemu Usług, samodzielnej zmiany, usunięcia lub aktualizacji Danych Osobowych, musi sam zadbać o zmianę, usunięcie lub aktualizację takich Danych Osobowych.
 • Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia firmie GoRampa, na jej żądanie, wszelkich niezbędnych informacji, dokumentów i pomocy koniecznych do prawidłowego przestrzegania przez GoRampa wszystkich wymogów przepisów o ochronie Danych Osobowych podczas przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Klienta.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ PODWYKONAWCÓW

 • Na mocy niniejszych warunków Klient udziela GoRampa ogólnego zezwolenia na korzystanie z usług innych osób - podwykonawców przetwarzania danych osobowych. Listę podwykonawców przetwarzania danych używanych przez GoRampa można znaleźć w Polityce Prywatności GoRampa, w części "Komu i kiedy przekazujemy Twoje dane osobowe", w której opisano podmioty przetwarzające dane używane przez GoRampa. GoRampa poinformuje Klienta o planowanych zmianach dotyczących podwykonawców przetwarzania danych, publikując ogólne informacje i aktualizując listę w Polityce Prywatności, a także pisemnie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, przed rozpoczęciem przetwarzania Danych Osobowych przez podwykonawcę przetwarzania danych.
 • Podwykonawcy przetwarzania danych, z których korzysta GoRampa przy przetwarzaniu Danych Osobowych Klienta, zobowiązują się na piśmie do wypełniania obowiązków i odpowiedzialności związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż określony w Umowie.
 • Jeżeli w uzasadnionej opinii Klienta podwykonawca przetwarzania danych nie jest w stanie zapewnić właściwego przetwarzania i ochrony Danych Osobowych, Klient może zgłosić swoje zastrzeżenia do GoRampa. W takim przypadku strony porozumieją się co do rozwiązania najbardziej akceptowalnego dla obu stron oraz co do dalszych warunków realizacji Kontraktu. Na czas trwania negocjacji GoRampa może zawiesić przetwarzanie Danych Osobowych (z wyłączeniem przechowywania) i nie będzie to traktowane jako naruszenie Kontraktu i/lub Umowy. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w ciągu 30 dni od złożenia przez Klienta pisemnego zastrzeżenia, GoRampa może zawiesić realizację Kontraktu i zaprzestać świadczenia Usług zamówionych przez Klienta w części dotyczącej świadczenia Usług za pośrednictwem podwykonawcy przetwarzania danych. W takim przypadku nie uznaje się, że GoRampa naruszyła postanowienia Kontraktu i/lub Umowy. Jeżeli realizacja Kontraktu lub świadczenie Usług nie jest możliwe z powodu zastrzeżeń Klienta co do korzystania z podwykonawcy przetwarzania danych, GoRampa nabywa prawo do rozwiązania Kontraktu z ważnych powodów bez wypłacania odszkodowania Klientowi.
 • Jeżeli podwykonawca przetwarzania danych nie przestrzega wymogów dotyczących przetwarzania i ochrony Danych Osobowych określonych w Kontrakcie, Umowie, instrukcjach Klienta i/lub przepisach prawa, GoRampa pozostaje odpowiedzialna wobec Klienta za działania lub zaniechania podwykonawcy przetwarzania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 • Zgodnie z Umową i Kontraktem, Dane Osobowe będą przetwarzane w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przekazanie danych osobowych do kraju, który nie jest państwem członkowskim UE lub EOG, może nastąpić, jeśli spełnione są specjalne warunki określone w obowiązujących przepisach o ochronie Danych Osobowych, rozdział V rozporządzenia RODO.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Strona, która poprzez zawinione działania wyrządziła szkodę drugiej stronie, musi wynagrodzić jej bezpośrednie szkody, zgodnie z postanowieniami Kontraktu zawartego z Klientem. Odpowiedzialność firmy GoRampa jest ograniczona we wszystkich przypadkach do kwoty należnej od Klienta za usługi za 1 miesiąc, z wyjątkiem przypadków, w których odpowiedzialność nie może być ograniczona zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
 • Strony postanawiają, że żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie poniesione przez drugą Stronę, takie jak utrata dochodu, straty operacyjne, utrata zysków, utrata wartości firmy w związku z niezawartymi lub niezrealizowanymi transakcjami ze stronami trzecimi itp. Strony uzgodniły, że utrata Danych Osobowych będzie traktowana jako szkoda pośrednia.
 • Żadna ze Stron nie będzie wypłacać odszkodowań za szkody niepieniężne poniesione przez drugą Stronę i/lub osoby trzecie (klientów, pracowników, przedstawicieli, partnerów, konsultantów itp. Strony), z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.

PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 • Umowa podlega przepisom prawa Republiki Litewskiej i jest zgodnie z nimi interpretowana.
 • Wszelkie spory i nieporozumienia wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze wzajemnych negocjacji. Jeśli strony nie osiągną porozumienia w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o spornej kwestii, spory i nieporozumienia będą rozstrzygane przez sądy Republiki Litewskiej, zgodnie z siedzibą firmy GoRampa, chyba że przepisy prawa bezwzględnie narzucą inne warunki jurysdykcji.

INNE WARUNKI

 • Umowa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania na stronie internetowej https://goramp.eu/. Umowa staje się wiążąca dla Klienta od dnia podpisania Kontraktu i/lub rozpoczęcia świadczenia Usług, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Umowa stanowi integralną część Kontraktu zawartego pomiędzy GoRampa a Klientem. Niniejsza Umowa dotyczy stosunku umownego pomiędzy GoRampa a Klientem w okresie obowiązywania Kontraktu zawartego pomiędzy GoRampa a Klientem i/lub świadczenia Usług, w ramach którego GoRampa przetwarza Dane Osobowe w imieniu Klienta.
 • GoRampa ma prawo do zmiany Umowy za 30-dniowym powiadomieniem Klienta przed datą wejścia w życie nowej wersji Umowy, z uwzględnieniem zmian w przepisach dotyczących przetwarzania i ochrony Danych Osobowych oraz w razie zaistnienia innych ważnych okoliczności. Klienci są informowani o zmianach poprzez umieszczenie informacji publicznie na stronie internetowej, https://goramp.eu/, jak również poprzez informowanie Klientów w formie pisemnej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Komunikacja między firmą GoRampa a Klientem, w tym wymiana różnych wiadomości, podlega warunkom wymiany informacji określonym w Kontrakcie.

Warunki umowy zatwierdzono w dniu: 1 kwietnia 2021 r.
ZAŁĄCZNIK 1
WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przedmiot i cel przetwarzania danychŚwiadczenie Usług przewidzianych w Kontrakcie zawartym pomiędzy GoRampa a Klientem.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Dane identyfikacyjne i kontaktowe: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, telefon, e-mail, nazwa użytkownika.

Dane otrzymane podczas świadczenia Usług: adres IP, informacje związane ze świadczeniem usług przechowywane na koncie Użytkownika serwisu Klienta, takie jak historia korzystania z Usług, korespondencja, zamówienia.

Kategorie osób, których dane dotyczą

Pracownicy i przedstawiciele Klienta.

Działania związane z przetwarzaniem danych

Świadczenie Usług za pośrednictwem systemu zarządzania usługami transportowymi GoRamp. W ramach świadczenia Usług, GoRampa prowadzi administrację systemu, w oparciu o który świadczone są Usługi oraz realizuje zadania związane z działaniem i prawidłowym funkcjonowaniem systemu.

Okres przetwarzania danych

Przetwarzanie danych nie może trwać dłużej niż okres obowiązywania Kontraktu, chyba że takie przetwarzanie wymaga dłuższego okresu przetwarzania w celu udowodnienia właściwego świadczenia Usług.

Otrzymanie danych osobowych

Dane osobowe są otrzymywane od Klienta, jak również zbierane w trakcie świadczenia Usług.

Wykaz podwykonawców przetwarzających dane

Przedstawiony w Polityce Prywatności GoRampa, w części "Komu i kiedy przekazujemy twoje dane osobowe".

Jurysdykcja

LitwaWykaz podwykonawców przetwarzających dane:

NazwaRodzaj UsługKrajStrona internetowaWarunki przekazywania danych (w przypadku przekazywania poza Unię Europejską)Eureka.lt, MB (nr rej. 304467100)Księgowość, usługi finansoweLitwaeureka.lt Pendo.io, Inc.Narzędzie do dostarczania różnego rodzaju informacji, gdy użytkownicy są podłączeni do systemu GoRampUSApendo.io Hotjar Ltd.Narzędzie do analizy zachowań użytkowników w systemie GoRampMaltahotjar.com Amazon Web Services, Inc.Dostawcy usług hostingowych i serwerowychUSAaws.amazon.comStandardowe klauzule umowne UE