magazyny zamknięty
Blog zarządzania transportem

Zarządzanie logistyczne

magazyn

W prostym pojęciu zarządzanie przedsiębiorstwem ma pewny celu, który stanowi osiągnięcie założonych efektów finansowych oraz rozwojowych i innych. W czasie intensywnego wzrostu liczby firm, a tym samym zwiększenie konkurencji, jest konieczne ę wprowadzanie alternatywnych strategii zarządzania. Coraz częściej wykorzystywanych modeli zarządzania przedsiębiorstwem jest zarządzanie logistyczne.

Zarządzanie logistyką jest procesem planowania, organizacji, realizacji oraz kontroli przepływu dóbr od ich zakupu, przez produkcję do klienta końcowego, które ma na celu spełnienia potrzeb rynkowych przy najmniejszych kosztach przy najmniejszym kapitału. Zapewnienie dostępności towarów jest pierwszorzędnym zadaniem zarządzania logistycznego, której oznacza koordynacje podaży i popytu towarów i usług. Z kolei kluczowy celi stawiane logistyce poniższy:

 • Podporządkowanie działalności logistycznej wymogom obsługi klienta
 • Minimalizacja kosztów logistycznych

Zarządzanie logistyczne obejmuje zarządzanie działaniami logistycznymi, które dotyczą procesów logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i związanych z organizowaniem dostaw jego produktów do odbiorców, także dostaw kupowanych środków produkcji. Dla obecnego procesu zarządzania logistycznego coraz bardziej szczegółowo jest podwyższenie stopnia kompleksowości problemów i sytuacji decyzyjnych. Jest to związane głównie ze skłonnością w obszarze przepływów towarów i ich warunków technicznych, a także ze strategicznym dowartościowaniem zadań logistyki.

Można wyróżnić dwie funkcji zarządzania logistycznego:

 • funkcje strategiczne — traktowane jako decydujące w działaniu przedsiębiorstwa na rynku. Decyzji strategiczne stanowią kierunki celów firmy, co ma wpływ że logistyka ma udział w tworzeniu efektów i ma wpływ na sukces organizacji.
 • funkcje operacyjne – zawiera w sobie działania konieczny do realizacji zadań związanych z koordynacją i realizacją systemów logistycznych. Czynności koordynacji w procesach zarządzania operacyjnego obejmują konsolidacji systemów logistycznych i ich powiązanie z pozostałymi systemami.

Systemy zarządzania logistyką

Operacji realizowane w ramach systemu logistycznego zawiera w sobie obsługę odbiorców, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, naprawy i zaopatrzenie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.

Zrealizowanie wyżej wymienionych zadań musi być poprzedzona drogą decyzyjną. Budowanie systemu logistycznego musi następować etapowo, każde wdrożenie systemu logistycznego musi w przedsiębiorstwie spowodować ingerencję w jego organizację i strukturę działalności. Można wyróżnić trzy etapy tego procesu:

 • przygotowania wdrożeń logistycznych, zawiera w sobie sprecyzowanie celów i zakresu,
 • rozstrzygających badań strategicznych, co odpowiada dla szukania rozwiązań,
 • przygotowania realistycznego planu implementacji, polegającego na wyborze rozwiązań.

Kluczowymi podsystemami systemu logistycznego organizacji są:

 • logistyka zaopatrzenia,
 • logistyka produkcji,
 • logistyka dystrybucji.

Logistyka zaopatrzenia jest ona jednym z podstawowych elementów systemu logistyki, który zapewnia optymalne warunki funkcjonowania innym podsystemom, np. produkcji czy dystrybucji, są to towary surowce, materiały pomocnicze, materiały eksploatacyjne, części z zakupu oraz towary nabywane w handlu, które należy udostępnić przedsiębiorstwu zgodnie z jego zapotrzebowaniem.

Logistyka produkcji obejmuje wszystkie czynności, które powiązane z zaopatrzeniem i z przekazywaniem półwyrobów oraz wyrobów gotowych do magazynu zbytu. Czynności produkcyjne i czynności logistyczne są ściśle ze sobą związane.

Logistyka dystrybucji łączy ona logistykę produkcji z logistyką zaopatrzenia przedsiębiorstwa. Logistyka dystrybucji zawiera wszystkie działania, które mają związek z zaopatrzeniem klienta w wyroby gotowe. Jedną z najważniejszą misją logistycznych w etapie dystrybucji, jest utrzymanie odpowiedniego poziomu obsługi klienta.

Oparte o założenia systemu logistycznego, stanowiącego celowo zaplanowany i zorganizowany proces, pozwalający na przepływ towarów, środków pieniężnych i informacji, dąży do integracji i koordynacji poszczególnych procesów związanych z wytwarzaniem określonych produktów.

Łańcuchy logistyczne

Przepływ materiałów tworzą tak zwanie system logistyczny, gdzie struktura może rozciągać się na dowolną liczbę faz i etapów realizujących pewną funkcję i czynności, zarówno w obrębie organizacji, jak i poza nią.

Każde przedsiębiorstwo, oprócz realizacji i koordynacji wewnętrznych przepływów materiałowych ma swoich dostawców i sprzedaje swoje produkty klientom. Dlatego łańcuch logistyczny jest określany również jako forma systemów logistycznych. Z tego punktu widzenia rozróżnia się:

 • łańcuch logistyczny wewnętrzny – obejmujący procesy logistyczne zachodzące w danym przedsiębiorstwie,
 • łańcuch logistyczny zewnętrzny – obejmujący procesy logistyczne zachodzące między różnymi przedsiębiorstwami.

Z kolei każdy wewnętrzny łańcuch dostaw firmy jest elementem szerszego zewnętrznego łańcucha logistycznego. Działania logistyczne w łańcuchach dostaw mogą lokalizować się w trzech obszarach:

 • powyżej,
 • wewnątrz,
 • poniżej przedsiębiorstwa.

Powyżej przedsiębiorstwa mamy do czynienia z działaniami logistycznymi polegającymi na koordynacji i kooperacji z dostawcami. Działania wewnątrz przedsiębiorstwa dotyczą zaopatrzenia materiałowego, produkcji oraz dystrybucji gotowych wyrobów. Działaniami logistycznymi poniżej przedsiębiorstwa będą wszystkie operacje związane z przekazaniem produktu klientowi.

Podstawowym przepływem w łańcuchu jest fizyczny przepływ produktów, realizowany zazwyczaj w jednym kierunku, z wyjątkiem systemów funkcjonujących w układzie sprzężenia zwrotnego (np. recyklingu). Najważniejszym cyklem technicznym tego przepływu jest łańcuch magazynowo-transportowy, który realizuję czynności przemieszczania i składowania materiałów.

Z kolei przepływy pieniężne, stanowiące bazę infrastruktury finansowej procesów logistycznych, realizowane są najczęściej w kierunku przeciwnym, dlatego że przepływy te są powiązane zarówno z dostawcami, jak i z klientami, którzy nie podlegają kontroli przedsiębiorstwa.

Najistotniejszym rodzajem przepływu stanowi przepływ informacji, budujący infrastrukturę informatyczną procesów logistycznych i odbywający się najczęściej w kierunku przeciwnym do przepływu materiałowego. Informacja jest środkiem do możliwości stworzenia skutecznych i efektywnych łańcuchów dostaw, łącząc wszystkie części przedsiębiorstwa, ale budując również zewnętrzne relacji z klientami i dostawcami. Każdy z wymienionych przepływów jest procesem złożonym, a prawidłowy łańcuch dostaw wymaga zintegrowania ich ze sobą w celu uzyskania optymalnego efektu.

Czytaj więcej